ايران زمین و خاورمیانه در قرن جديد: درسهای قرن ١٤ برای قرن ١٥

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به همراه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي كنند ؛

كنفرانس بين الملليِ ؛

ايران زمين و خاورميانه در قرن جديد ؛ درسهاي قرن ١٤ براي قرن ١٥

موضوعات و محورهاي اصلي همايش ؛

يك. نصايح و آموزه هاي قرن ١٤ به قرن ١٥ در باب حكمراني منصفانه و موفق

دو. آموزه هاي قرن ١٤ در خصوصِ صيانت و ارتقاي زبان فارسي

سه. سياستگران دوران ساز قرن و ابتكار عمل هاي آنها

چهار . فرمول و ساز و كار دفاع بهنگام و جنگ موثر

پنج. استراتژيست ها ( رهنامه نگاران ) يِ موفق و دورانديش قرن

شش. زنانِ فرهنگ ساز و بحثْ آفرين

هفت. دگرديسي ساختار ، كاركرد و اعتبار مذهب ، هيئات ، شهرهاي مذهبي و حوزه هاي علميه

هشت. متحدين و معارضين منظقه اي ايران

نه. اشتباهات اساسي قرن و خسارتهايش
ده. رمان هاي دورانسازِ قرن

يازده. جريانِ فكريِ دوران ساز و اسرارِ رونق و فرسايش يك جريان فكري

دوازده . انديشكده هاي ممتاز و گفتمان پرداز در پهنه خاورميانه در قرن چهارده شمسي

سيزده. نوسانِ اعتبار و اهميت شهرها

چهارده . فيلم سازانِ نكته سنج و موج آفرينِ قرن

پانزده . استادانِ جاويدانِ سياست و فرهنگ در امتداد قرن و دليل مانايي آنها

شانزده ؛ هر نكته و نوشته اي در پاسخ به اين پرسش ؛ كدام تجربه قرن چهارده ، راه نماي ايران و ايرانيان در قرن پانزده است؟ چرا ؟ چگونه؟

مهلت ارسال چكيده ي ايده و نظر ؛ ٢٦ دي ماه ١٣٩٩

اعلام نتايج داوري چكيده ها ؛ اول بهمن ١٣٩٩

مهلت ارسالِ مشروح چكيده ها ( ي پذيرفته شده )؛ اول ارديبهشت ١٤٠٠

زمان برگزاري همايش ؛ خرداد ١٤٠٠

نشاني ارسال مطالب ؛

تهران ، بلوار كشاورز، خ شهيد نادري ، شماره هشت.

ايميل دبيرخانه همايش ؛

research.imess@gmail.com

فرصت مطالعاتی در برلین (2021-2022) برای دارندگان دکترا در علوم انسانی و اجتماعی

CALL FOR APPLICATIONS 
UP TO 5 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021
/22
(Location: Berlin / Closing Date: January 6, 2020)

The Berlin-based Forum Transregionale Studien invites scholars to apply for up to five postdoctoral fellowships for the academic year 2021/2022 for the research program

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME)

EUME seeks to rethink key concepts and premises that link and divide Europe and the Middle East. The program draws on the international expertise of a growing network of scholars in and outside of Germany and is embedded in university and extra-university research institutions in and outside of Berlin. EUME supports historical-critical philology, rigorous engagement with the literatures of the Middle East and their histories, the social history and life of cities and the study of Middle Eastern political and philosophical thought as central fields of research not only for area or cultural studies, but also for European intellectual history and other academic disciplines. The program explores modernity as a historical space and conceptual frame. EUME is interested in questions relating to ongoing transformation processes in Europe and the Middle East, in re-imaginations of the past and present that contribute to free, pluralistic and just societies. بیشتر بخوانید

فراخوان مقاله برای دایرة المعارف آنلاین قرآن (لیدن)

Brill’s Encyclopaedia of the Quran Online (https://brill.com/view/db/eqo), edited by Johanna Pink (Universität Freiburg), is the world’s foremost digital historical-critical reference work on the Quran. We are seeking professional scholars with demonstrable expertise in a variety of disciplines for the expansion and updating of the Encyclopaedia. Since the printed volumes of Brill’s Encyclopaedia of the Quran appeared in 2001-2006, the larger field of Quranic Studies has expanded considerably. To account for the explosion of new research related to the Quran, the Encyclopaedia of the Quran Online (EQO) will be adding new articles and updating older entries. If your field of study and expertise appears below, بیشتر بخوانید

سخنرانیهای ماهانه درباره ابن عربی

علاقمندان به شرکت در سخنرانیهایی درباره ابن عربی از طریق درگاه اینترنتی زیر ثبت نام و به طور رایگان در بحث شرکت کنند:

Monash is starting an open-to-public online seminar series on the medieval Sufi master Ibn Arabi (d.1240), titled “The Hidden Treasure.” It will meet on the first Saturday of every month, and the inaugural seminar will be delivered by Dr. Stephen Hirtenstein (MIAS, UK) on Sept.5. The seminars will be composed of 30-minute presentations by the speaker followed by 30 minutes of question and answer with the audience. See the link for more info and free registration: https://www.monash.edu/arts/Ibn-Arabi-Interreligious-Research-Initiative/news-and-events/events/events/the-hidden-treasure-ibn-arabi-seminar-series2 The following talk will be delivered by Prof. Pablo Beneito (Uni. Murcia, Spain) on Oct.3, and the series will feature other distinguished experts on Ibn Arabi. Please feel free to join, and to share with others who may be interested.

همایش چشم­‌انداز صلح در خاورمیانه

انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند:

تقویم اولیه همایش

دریافت چکیده: ۱۳۹۹/۴/۳۰ تا ۱۳۹۹/۶/۳۰
اعلام نتایج: ۱۳۹۹/۶/۳۱
دریافت اصل مقاله:‌ ۱۳۹۹/۶/۳۱ تا ۱۳۹۹/۸/۳۰
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۹/۹/۲۰

منطقه خاورمیانه در طول یک صد ساله اخیر کانون منازعات و مناقشات فراوانی بوده است و هم اکنون نیز با بحران‌هایی جدید و گونه گونی دست به گریبان است. وقوع بحران های نوظهور در سایه سیاست های متصلب قدیمی، وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده ساخته و بسترها و بایسته های دستیابی به صلح را دور از دسترس قرار داده است.از این رو باز اندیشی چشم انداز صلح در خاورمیانه از منظر بین رشته ای و فرا رشته ای موضوع اصلی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران قرار گرفته است.تا بدین وسیله توجه محققان و صاحب نظران حوزه صلح و خاورمیانه را در همه زمینه‌هایسیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق، جغرافیایی و تاریخی به این مسأله جلب نماید.

دست اندرکاران همایش امیدوارند در سایه هم اندیشی و هم افزایی علمی و اندیشه ای بتوانند ظرفیت های همزیستی مسالمت آمیز و کاهش خشونت و صلح مثبت را در سطح منطقه افزایش دهند و گامی در راستای مسئولیت انجمنی، حرفه ای و اخلاقی و کاهش آلام و دردهای مردم منطقه بردارند.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

فرصت مطالعاتی در برلین

فرصت ارسال تقاضا و مدارک: 4 ژانویۀ 2020 /14 دی 1398

CALL FOR APPLICATIONS
UP TO 5 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020
/21
(Location: Berlin / Closing Date: January 4, 2020)

The Berlin-based Forum Transregionale Studien invites scholars to apply for up to five postdoctoral fellowships for the academic year 2020/21 for the research program

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME)

EUME seeks to rethink key concepts and premises that link and divide Europe and the Middle East. The program draws on the international expertise of a growing network of scholars in and outside of Germany and is embedded in university and extra-university research institutions in and outside of Berlin. EUME supports historical-critical philology, rigorous engagement with the literatures of the Middle East and their histories, the social history and life of cities and the study of Middle Eastern political and philosophical thought as central fields of research not only for area or cultural studies, but also for European intellectual history and other academic disciplines. The program explores modernity as a historical space and conceptual frame. EUME is interested in questions relating to ongoing transformation processes in Europe and the Middle East, in re-imaginations of the past and present that contribute to free, pluralistic and just societies

The program puts forward three programmatic ideas
supporting research that demonstrates the rich and complex historical legacies and entanglements between Europe and the Middle East;  re-examining genealogical notions of mythical ‘beginnings’, ‘origins’, and ‘purity’ in relation to culture and society; and 3) rethinking key concepts of a shared modernity in light of contemporary cultural, social, and political divisions and entanglements that supersede identity discourses as well as national, cultural or regional canons and epistemologies that were established in the nineteenth century

EUME supports and rests upon interconnected research fields and themes

TRAVELLING TRADITIONS: COMPARATIVE PERSPECTIVES ON NEAR EASTERN LITERATURES
directed by Friederike Pannewick (Center for Near and Middle Eastern Studies/Department for Arabic Studies, Philipps-Universität Marburg) and Samah Selim (Rutgers University) reassesses literary entanglements and processes of translation and canonization between Europe and the Middle East

CITIES COMPARED: URBAN CHANGE IN THE MEDITERRANEAN AND ADJACENT REGIONS
directed by Ulrike Freitag and Nora Lafi (both Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin) contributes to the debate on plurality, migration, citizenship and civil society from the historical experience of conviviality and socio-cultural, ethnic, and religious differences in the cities around the Mediterranean

TRADITION AND THE CRITIQUE OF MODERNITY: SECULARISM, AUTHORITARIANISM AND RELIGION FROM MIDDLE EASTERN PERSPECTIVES
directed by Amnon Raz-Krakotzkin (Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva) tries to rethink key concepts of modernity in the context of experiences, interpretations, and critiques from the Middle East in order to contribute to a more inclusive language of culture, politics and community

POLITICS OF CHANGE, ARCHAEOLOGIES OF THE PRESENT, AND PROCESSES OF CHANGE IN THE MIDDLE EAST
are research themes that emerged during the last years and are represented by the work of several EUME Fellows and members of the Collegium (e.g. Cilja Harders, Friederike Pannewick, Rachid Ouaissa)

These research fields and themes mark the framework for the fellowship program that constitutes EUME. Since 1997, more than 280 scholars from and of the Middle East have been EUME Fellows, who, by their scholarly projects, engagement, and their questions relating to the order of knowledge, society and politics, shape the academic program of EUME


FELLOWSHIPS

The fellowships are intended primarily for scholars in the humanities and social sciences who want to carry out their research projects in connection with the Berlin program. Applicants should be at the postdoctoral level and should have obtained their doctorate within the last seven years. Fellows gain the opportunity to pursue research projects of their own choice within the framework of one of the above-mentioned research fields and in relation to the overall program Europe in the Middle East – the Middle East in Europe. Successful applicants will be fellows of EUME at the Forum Transregionale Studien, and associate members of one of the university or non-university research institutes listed below or connected to the Forum Transregionale Studien

The fellowships start on 1 October 2020 and will end on 31 July 2021. Postdoctoral fellows will receive a monthly stipend of 2,500 € plus supplements depending on their personal situation. Organisational support regarding visa, insurance, housing, etc. will be provided. Fellows are obliged to work in Berlin and to help shape the seminars and working discussions related to their research field. Scholars are also invited to apply with own funding. The working language of EUME is English

APPLICATION PROCEDURE

An application should be made in explicit relation to one of the research fields and consist of
the application cover sheet (please download the form here)
a curriculum vitae (including a list of publications)
a project description (no longer than 5 pages), stating what the scholar will work on in Berlin if granted a fellowship; and
the names of two university faculty members who can serve as referees (no letters of recommendation required)

The application should be submitted by e-mail as one PDF file in English and should be received by January 4, 2020, sent to

eume@trafo-berlin.de

Europe in the Middle East – the Middle East in Europe (EUME)
c/o Forum Transregionale Studien
Attn: Georges Khalil
Wallotstrasse 14, 14193 Berlin
Fax +49 30 – 89 001 440

In case of questions, please consult the FAQ or write an email to eume@trafo-berlin.de

INSTITUTIONAL FRAMEWORK

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME) has been initiated in 2006 as a joint research program of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, the Fritz Thyssen Foundation and the Wissenschaftskolleg zu Berlin. It builds upon the previous work of the Working Group Modernity and Islam (1996-2006). Since 2011 EUME is continued at the Forum Transregionale Studien

In scholarly terms EUME is directed by a Collegium that currently consists of Ulrike Freitag (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin), Cilja Harders (Otto Suhr Institute of Political Science, Freie Universität Berlin), Kader Konuk (Institut für Turkistik, Universität Duisburg-Essen), Nora Lafi (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin), Rachid Ouaissa (Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg), Friederike Pannewick (Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg), Amnon Raz-Krakotzkin (Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva), Samah Selim (Rutgers University), and Stefan Weber (Museum for Islamic Art, Berlin)

The Berlin-based Forum Transregionale Studien (Forum) is a research platform that promotes the internationalization of research in the humanities and social sciences. The Forum provides scope for collaboration among researchers with different regional and disciplinary perspectives and appoints researchers from all over the world as Fellows. In cooperation with universities and research institutions in Berlin and outside, it carries out research projects that examine other regions of the world and their relationship to Germany and Europe systematically and with new questions. The Forum currently supports the following research programs and initiatives: Europe in the Middle East – the Middle East in Europe (EUME), Prisma Ukraïna: Research Network Eastern Europe, Re:Constitution: Exchange and Analysis on Democracy and the Rule of Law in Europe. Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual Scholarship and 4A Lab: Art Histories, Archaeologies, Anthropologies, Aesthetics are programs that are closely connected to the Forum

The Forum is a founding member of the Academy in Exile and of the consortium of MECAM: Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb to be established in Tunis in 2020

For more information on the Forum Transregionale Studien, please visit
www.forum-transregionale-studien.de

For more information on EUME and its research fields, please visit
www.eume-berlin.de

For information on the research institutions participating in EUME, please visit

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, FU Berlin
www.bgsmcs.fu-berlin.de

Center for Middle Eastern and North African Politics, Otto Suhr Institute of Political Science, FU Berlin
www.polsoz.fu-berlin.de/en/polwiss

 Leibniz-Zentrum Moderner Orient
www.zmo.de

Friedrich Schlegel Graduate School of Literary Studies, FU Berlin
www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/en/friedrichschlegel

Institute of Islamic Studies, FU Berlin
www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss

Museum for Islamic Art
www.smb.museum/isl

Seminar for Semitic and Arabic Studies, FU Berlin
www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab

 Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg
www.uni-marburg.de/cnms

Institut für Turkistik, Universität Duisburg-Essen
www.uni-due.de/turkistik

 

فرصت مطالعاتی دو ساله در دانشگاه هاروارد ویژۀ محققان رشته‌های حقوق و علوم اجتماعی

The Harvard Academy for International and Area Studies

Academy Scholars Program, 2020-2021

The Academy Scholars Program identifies and supports outstanding scholars at the start of their careers whose work combines disciplinary excellence in the social sciences or law with a command of the language and history or culture of countries or regions outside of the United States or Canada.  Their scholarship may elucidate domestic, comparative, or transnational issues, past or present

The Academy Scholars are a select community of individuals with resourcefulness, initiative, curiosity, and originality, whose work in cultures or regions outside of the US or Canada shows promise as a foundation for exceptional careers in major universities or international institutions.  Harvard Academy Scholarships are open only to recent PhD (or comparable professional school degree) recipients and doctoral candidates.  Scholars applying by the October 1, 2019 deadline for the August 2020 postdoctoral fellowships must have completed the PhD or equivalent after September 30, 2016

Academy Scholars are appointed for a two-year, in-residence, postdoctoral fellowship at The Harvard Academy for International and Area Studies, Harvard University, Cambridge, MA.  Academy Scholars receive substantial financial and research assistance to undertake sustained projects of research and/or acquire additional training in their chosen fields and areas.  Some teaching is permitted but not required.  The Senior Scholars, a distinguished group of Harvard University faculty members, act as mentors to the Academy Scholars to help them achieve their intellectual potential

Postdoctoral Academy Scholars will receive an annual stipend of $70,000.  If selected before earning the PhD, the Scholar will receive an annual stipend of $31,000 until awarded the PhD or equivalent degree.  The online application for the postdoctoral fellowships beginning in August 2020 is due by October 1, 2019.  Finalist interviews will take place in Cambridge on December 4, 2019.  Notification of scholarships will be made in late December 2019

For complete information on how to apply and for access to the online application, please visit: https://academy.wcfia.harvard.edu

For questions, email:  applicationinquiries@wcfia.harvard.edu

Contact:For questions, email:  applicationinquiries@wcfia.harvard.edu
Website:https://academy.wcfia.harvard.edu
Primary Category:Political Science
Secondary Categories:African History / Studies
Area Studies
East Asian History / Studies
Islamic History / Studies
Japanese History / Studies
Latin American and Caribbean History / Studies
Middle East History / Studies
Psychology
Research and Methodology
Sociology
South Asian History / Studies
Women, Gender, and Sexuality
Chinese History / Studies
Korean History / Studies
Eastern Europe History / Studies
Russian or Soviet History / Studies
Southeast Asian History / Studies
Posting Date:08/16/2019
Closing Date10/01/2019

 

 

پنج فرصت مطالعاتی پست‌دکتری در برلین (ویژۀ علوم انسانی و اسلامی)

مهلت ارسال تقاضا: دوم اردیبهشت 1398

CALL FOR APPLICATIONS
UP TO 5 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2019
/20
(Location: Berlin / Closing Date: April 22, 2019)

The Berlin-based Forum Transregionale Studien invites scholars to apply for five postdoctoral fellowships for the academic year 2019/20 for the research program

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME)

EUME seeks to rethink key concepts and premises that link and divide Europe and the Middle East. The program draws on the international expertise of scholars in and outside of Germany and is embedded in university and extra-university research institutions in Berlin. It supports historical-critical philology, rigorous engagement with the literatures of the Middle East and their histories, the social history of cities and the study of Middle Eastern political and philosophical thought as central fields of research not only for area or cultural studies, but also for European intellectual history and other academic disciplines. The program explores modernity as a historical space and conceptual frame.

The program puts forward three programmatic ideas:
1) supporting research that demonstrates the rich and complex historical legacies and entanglements between Europe and the Middle East; 2) re-examining genealogical notions of mythical ‘beginnings’, ‘origins’, and ‘purity’ in relation to culture and society; and 3) rethinking key concepts of a shared modernity in light of contemporary cultural, social, and political divisions and entanglements that supersede identity discourses as well as national, cultural or regional canons and epistemologies that were established in the nineteenth century.

EUME builds upon the following interconnected research fields:

CITIES COMPARED: URBAN CHANGE IN THE MEDITERRANEAN AND ADJACENT REGIONS
contributes to the debate on plurality, citizenship and civil society from the historical experience of conviviality and social, cultural, ethnic, and religious differences and conflict in the cities around the Mediterranean (Ulrike Freitag and Nora Lafi, both Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin).

TRAVELLING TRADITIONS: COMPARATIVE PERSPECTIVES ON NEAR EASTERN LITERATURES
reassesses literary entanglements, translations, and processes of canonization between the Middle East and other regions (Friederike Pannewick, Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg, and Samah Selim, Rutgers University).

ISLAMIC DISCOURSE CONTESTED: MIDDLE EASTERN AND EUROPEAN PERSPECTIVES
analyzes modern Middle Eastern thought in the framework of discourses on modernity, religion, secularity, good governance and justice (Gudrun Krämer, Institute of Islamic Studies, Freie Universität Berlin).

PERSPECTIVES ON THE QUR’AN: NEGOTIATING DIFFERENT VIEWS OF A SHARED HISTORY
situates the foundational text of Islam within the religious and literary landscape of late antiquity, early Islamic History and Arabic philology, and combines a historicization of its genesis with an analysis of its hermeneutics, its reception and perception in Europe and the Middle East (Angelika Neuwirth, Berlin).

TRADITION AND THE CRITIQUE OF MODERNITY: SECULARISM, AUTHORITARIANISM AND RELIGION FROM MIDDLE EASTERN PERSPECTIVES
is a special forum, that attempts to rethink key concepts of modernity like secularity, tradition, or religion in the context of experiences, interpretations, and critiques from the Middle East (Amnon Raz-Krakotzkin, Ben-Gurion University).

EUME is interested in bridging the gap between social science approaches and the humanities in questions relating to ongoing transformation processes in Europe and the Middle East, in re-imaginations of past and present that contribute to free and pluralistic societies.


FELLOWSHIPS

The fellowships are intended primarily for scholars in the humanities and social sciences who want to carry out their research projects in connection with the Berlin program. Applicants should be at the postdoctoral level and should have obtained their doctorate within the last seven years. Fellows gain the opportunity to pursue research projects of their own choice within the framework of one of the above-mentioned research fields and in relation to the overall program Europe in the Middle East – the Middle East in Europe. Successful applicants will be fellows of EUME at the Forum Transregionale Studien, and associate members of one of the university or non-university research institutes listed below or connected to the Forum Transregionale Studien.

The fellowships start on 1 October 2019 and will end on 31 July 2020. Postdoctoral fellows will receive a monthly stipend of 2.500 € plus supplements depending on their personal situation. Organisational support regarding visa, insurances, housing, etc. will be provided. Fellows are obliged to work in Berlin and to help shape the seminars and working discussions related to their research field. Scholars are also invited to apply with their own funding. The working language of EUME is English.

APPLICATION PROCEDURE

An application should be made in explicit relation to one of the research fields and consist of
–  the application cover sheet (please download the form here);
–  a curriculum vitae (including publications);
–  a project description (no longer than 5 pages), stating what the scholar will work on in Berlin if granted a fellowship; and
–  the names of two university faculty members who can serve as referees (no letters of recommendation required).

The application should be submitted by e-mail as one PDF file in English and should be received by April 22, 2019, sent to:

eume@trafo-berlin.de

Europe in the Middle East – the Middle East in Europe (EUME)
c/o Forum Transregionale Studien
Attn: Georges Khalil
Wallotstrasse 14, 14193 Berlin
Fax +49 30 – 89 001 440

INSTITUTIONAL FRAMEWORK

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME) has been initiated in 2006 as a joint research program of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, the Fritz Thyssen Foundation and the Wissenschaftskolleg zu Berlin. It builds upon the previous work of the Working Group Modernity and Islam (1996-2006). Since 2011 EUME is continued at the Forum Transregionale Studien.

In scholarly terms EUME is directed by a Collegium that currently consists of the following persons: Ulrike Freitag (Zentrum Moderner Orient, Berlin), Cilja Harders (Otto Suhr Institute of Political Science, Freie Universität Berlin), Kader Konuk (Institut für Turkistik, Universität Duisburg-Essen), Gudrun Krämer (Institute of Islamic Studies, Freie Universität Berlin), Nora Lafi (Zentrum Moderner Orient, Berlin), Angelika Neuwirth (Berlin), Rachid Ouaissa (Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg), Friederike Pannewick (Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg), Amnon Raz-Krakotzkin (Ben-Gurion University, Beer Sheva), Samah Selim (Rutgers University), and Stefan Weber (Museum for Islamic Art, Berlin).

The Berlin-based Forum Transregionale Studien is a research organization that promotes the internationalization of research in the humanities and social sciences. The Forum provides scope for collaboration among researchers with different regional and disciplinary perspectives and appoints researchers from all over the world as Fellows.

In cooperation with universities and research institutions in Berlin and outside, it carries out research projects that examine other regions of the world and their relationship to Germany and Europe systematically and with new questions. It supports four research programs and initiatives: Art Histories and Aesthetic Practices, Prisma Ukraïna—Research Network Eastern Europe, Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual Scholarship, and Europe in the Middle East—The Middle East in Europe (EUME). A new program addressing the question of democracy and the rule of law in Europe will start soon.

For more information on the Forum Transregionale Studien, please visit:
www.forum-transregionale-studien.de

For more information on EUME and its research fields, please visit:
www.eume-berlin.de

For information on the research institutions participating in EUME, please visit:

– Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, FU Berlin
www.bgsmcs.fu-berlin.de

– Center for Middle Eastern and North African Politics, Otto Suhr Institute of Political Science, FU Berlin
www.polsoz.fu-berlin.de/en/polwiss/

– Corpus Coranicum, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
http://corpuscoranicum.de/

– Leibniz-Zentrum Moderner Orient
www.zmo.de

– Friedrich Schlegel Graduate School of Literary Studies, FU Berlin
www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/en/friedrichschlegel

– Institute of Islamic Studies, FU Berlin
www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss

– Museum for Islamic Art
www.smb.museum/isl

– Seminar for Semitic and Arabic Studies, FU Berlin
www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab

– Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg
www.uni-marburg.de/cnms

– Institut für Turkistik, Universität Duisburg-Essen
www.uni-due.de/turkistik/

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۴۰۰
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار