مجموعه آثار سید حسن تقی زاده: مقالات تقی زاده

سیدحسن تقی زاده یکی از مردان موثر در جریان استقرار مشروطیت و سپس از سیاستمداران کشور و همزمان از پژوهندگان برجسته و پیشگامان در پژوهشهای تاریخی به روش علمی و انتقادی بود. بنابراین می باید آثار و نوشته های او در هر یک از آن زمینه ها و مخصوصا آن چه در قلمرو ایرانشناسی است گردآوری و در یک مجموعه هماهنگ به چاپ برسد.

پس از درگذشت او به اجرای این نیت اقدام شد و تعدادی از آنها به نام مقالات تقی زاده در ده مجلد به چاپ رسید ولی ناتمام ماند. از جمله دو جلد به زبانهای خارجی بود که در مجموعه کنونی به زبان فارسی ترجمه شده است. اینک که انتشارات توس بر آن است تا همه نوشته ها و گفته های بازمانده از آن دانشمند را در یک  مجموعه به چاپ برساند کوشیده است که هر مجلد به یکی از مباحث مورد علاقه و تحقیق تقی زاده اختصاص یابد. بنابراین در تنظیم مجموعه کنونی روشی دیگر از چاپ پیشین اختیار گشت. این مجموعه در ۲۲ جلد انتشار می یابد که تا کنون ۱۷ مجلد از آن منتشر گردیده است.

جلد اول: مشروطیت، جلد دوم: مانی شناسی، جلد سوم: گاه شماری در ایران قدیم، جلد چهارم: نوشته های سیاسی و سرگذشتی- ترجمه مرتضی ثاقب فر، جلد پنجم: پژوهشی در قلمرو ایرانشناسی – ترجمه مرتضی ثاقب فر، جلد ششم: فردوسی و شاهنامه، جلد هفتم: زندگی طوفانی، جلد هشتم: نطق های مجلس شورا (دوره های ۱ و ۲ و ۵ و ۶)، جلد نهم:  نطق های مجلس شورا (دوره های ۷ و ۸ و ۱۵)، جلد دهم: نطق های مجلس سنا، جلد یازدهم: مدارک گاه شماری، جلد دوازدهم: نوشته های تاریخی و نوروز، جلد سیزدهم: کتابها، مقدمه ها، نقدها، دانشمندان – ایران شناسان، جلد چهاردهم: زبان فارسی و ادبیات آن، جلد پانزدهم: تاریخ عربستان و قوم عرب، جلد شانزدهم: سرمقاله های کاوه، جلد هفدهم: تعلیم و تربیت

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تاریخ نشر

1392

تعداد جلد

17

فیپا

مجموعه آثار سید حسن تقی زاده: مقالات تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1392، 17 جلد.