تعارضات روش شناسی علم سنتی در نیاز به علم مقدس

نویسنده: محمد نژاد ایران و روژان حسام قاضی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت، 1398

سید حسین نصریکی ازتأثیرگذارترین متفکران سنت­گرای معاصراسـت کـه اندیشـه‌­هـای انتقادی تأمل برانگیزی درخصوص تجـدد و دسـتاوردهای آن ارائـه کـرده اسـت. یکـی ازمهمترین دستاوردهای تجدد که دراندیشۀ نصر مورد نقـد قـرار گرفتـه علـم جدیـد است. رویکرد نصر به علم فقط در سطح انتقاد متوقف نمی­‌شود، بلکه او تلاش می­‌کنـد تـا جایگزینی مناسب برای علم جدید معرفی کند و آن راعلم سنتی نامگـذاری مـی‌کنـد. به اعتقاد او، علم سنتی پیوند گسستناپذیری با امرقدسی وباورهـای دینـی دارد. نصـر بـرای تبیـین مفهوم علم سنتی تلاش می­‌کند تا ازطریق تمایزگذاری میان علم سنتی با علـم جدیـد آن را صورتبندی کند.

این مقاله ضمن بررسی رویکرد نصردراین خصوص کتاب  نیازبـه علـم مقدس را نقد و بررسی می­‌کند و نشان می­‌دهد که مفهوم علم سنتی فاقـد هرگونـه اصـالت تاریخی است و فقط واکنشـی اسـت نوسـتالژیک بـه توسـعۀ پـیآمـدهای علـم جدیـد و افسون زدایی آن از مناسبات جاری و روابط حاکم برجوامـع سـنتی کـه درمواجهه بـا آن دچار بحران شده‌­اند. بررسی انجام شده نشان می­‌دهد که مبانی فلسفی حاکم برعلـم سـنتی ارائه شدۀ نصر با ماهیت تاریخی این علوم همخوانی ندارد، بلکه ناشی از رویکـرد ی سـلبی است که دربرابرمبانی هستی شناختی، معرفـت شـناختی، و روششـناختی حـاکم بـر علـم جدید ارائه شده است.

کلید واژه ها: علم سنتی، علم مقدس، معرفت شهودی، ذات قدسی، عالم معنا

فیپا:
محمد نژاد ایران و روژان حسام قاضی، “بررسی و نقد تعارضات روش شناسی علم سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس”، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت، 1398، صفحه 101-121

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

×
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۴۰۳
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار