نجات‌، ادیان‌ و فاهمه‌ بشری‌

120,000 تومان

book-preview

 

جستاری‌ در نجات‌ شناسی‌ صدرایی‌ و اسلامی‌

نجات و رستگاری مفاهیمی دینی اند که مهمترین مقصد حیات بشری می توانند بود و در برابر آنها سعادت به عنوان یک مفهوم فلسفی قرار دارد که تا حدودی همان بار مسئولیت معنایی را بر دوش می کشد، گو اینکه خود نیز در دین نمود پیدا می کند. از طرفی حق جویی و حق خواهی نیز از ویژگیهای دیگر بشر است که بر حیات او سایه می اندازد. عقل و فاهمه بشر از یک سو و وحی الهی از سوی دیگر، دو منبعی هستند که در زمینه سعادت و رستگاری بشر سخن گفته اند. در این اثر به مسئله نجات از دو منظر عقل و دین نگریسته شده و سعی شده تا خواننده را با ابعاد بحث آشنا سازد و با بیانی مستدل، وی را در راه یابی به طریقت حق یاری نماید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رضا حاجی‌ ابراهیم

محل نشر

قم

ناشر

کتاب طه

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

440

فیپا

حاجی‌ ابراهیم، رضا، نجات‌، ادیان‌ و فاهمه‌ بشری‌ (جستاری‌ در نجات‌ شناسی‌ صدرایی‌ و اسلامی‌)، قم، کتاب‌ طه: انجمن‌ معارف‌ اسلامی‌ ایران‌، ۱۳۸۴، ۴۴۰ صفحه.