برگی‌ از تاریخ‌ معاصر ایران‌ یا غوغای‌ جمهوری‌

65,000 تومان

book-preview

 

ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍ام‍ل‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍اری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در روزن‍ام‍ه‌ ن‍س‍ی‍م‌ ص‍ب‍ا در س‍ال‌ ۱۳۰۳ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تصنیف‌ حسین‌ کوهی‌ کرمانی

محل نشر

تهران

ناشر

چاپخانه‌ مجلس‌

تعداد صفحه

166

فیپا

برگی‌ از تاریخ‌ معاصر ایران‌ یا غوغای‌ جمهوری‌، تصنیف‌ حسین‌ کوهی‌ کرمانی، تهران‌، چاپخانه‌ مجلس‌، ۱۶6 صفحه.