ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اسی‌ ه‍ن‍ر ایران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام

book-preview

 

در کتابشناسی حاضر با موضوع هنر ایران قبل از اسلام کوشیده شده است تا کتاب ها و مقاله ها درباره این موضوع گردآوری و معرفی شوند. در تدوین تمام کتابشناسی هایی که خاص مسائل ایران تهیه می شوند همواره یک مشکل مشترک وجود دارد و آن اینست که همه کتاب ها و مقالات در یک کتابخانه متمرکز نیستند از اینرو تدوین کتابشناسی به ناچار از روی کتابشناسی های دیگر انجام می گیرد. در این اثر نخست با استفاده از کتابشناسی های عام، اختصاصی، کتابنامه آخر کتاب ها و مقالات و فهرست کتابخانه های مختلف صورت جامعی از نام و مشخصات کتاب ها و مقالات فراهم آمده و در مرحله بعدی تکمیل اطلاعات و مشخصات کتابشناسی هر کتاب و مقاله و تعیین دقیق موضوع آن صورت پذیرفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

آرین آزموده

محل نشر

تهران

ناشر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ارابی‌

تاریخ نشر

1353

تعداد صفحه

138

فیپا

آزم‍وده‌، آرین، ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اسی‌ ه‍ن‍ر ایران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ارابی‌، ۱۳۵۶، ۱۳۸ صفحه.