راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

کتاب ایرج افشار که در سال هزار و سیصد و چهل و چاپ شده می باشد. این اثر توسط ایرج افشار نوشته شده است. که انتشارات آن تهران می باشد. ایرج افشار یزدی متولد شده در سال هزار و سیصد و چهار داخل تهران می باشد. او از محققان فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی و از ایران‌شناسان و کتاب‌شناس و نسخه‌پژوه و نگارنده و استاد دانشگاه بوده است. ایرج افشار نزدیک به شصت و پنج سال تلاش های پژوهشی زیادتر از سیصد کتاب و سه هزار مقاله جمع آوری و سروده و تصحیح شده است. راهنمای پژوهشی ایرانی مجموعه‌ای می باشد دربردارنده ی تاریخچه خلاصه ی تحقیقات ارتباط داشته با ایران در زبان‌ها و دوران و در کشورهای مختلف به ضمیمه فهرست‌های راهنما از منبع ها و ماخذ و جامعه و مجالس و اشخاص و هیئت‌ها و کتابخانه‌ها و مجموعه‌ها و مجله‌ها و انتشاراتی که با این رشته علمی و پژوهشی در رابطه اند. این اثر در هشت فصل و به ترتیب در سال هزار و سیصد و چهل و نه چاپ شده است. که برگرفته از منابع مهم تاریخ شرق‌شناسی و تاریخچه ایران‌شناسی و مؤسسه های تحقیقی و دانشگاهی و ایران‌شناسان و مجله و انتشارات و مجموعه و مجلس ها و مجمع های علمی و تحقیقی مرکزهای نگاهبانی و پخش اثر است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ وم‍ع‍رف‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران

تاریخ نشر

1349

تعداد صفحه

401

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

افشار، ایرج، راهنمای تحقیقات ایرانی، تهران، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ وم‍ع‍رف‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، 1349، 401 صفحه