منوچهر احتشامی‌

 • خوزستان‌ و لرستان‌ در عصر ناصری‌

  خوزستان‌ و لرستان‌ در عصر ناصری‌

  42,000 تومان

  به‌ روایات‌ فرمانهای‌ ناصرالدین‌ شاه‌، مکاتبات‌ امیرکبیر و میرزا آقا خان‌ نوری‌ با احتشام‌ الدوله

  نویسنده: به‌ کوشش‌ منوچهراحتشامی‌، با همکاری‌ آزیتا لقایی‌ و فاطمه‌ معزی
  ناشر: موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌