احمد بن محمد غزالی

  • سوانح العشاق

    نویسنده: احمد بن محمد غزالی، به تصحیح هلموت ریتر و با مقدمه و ویرایش نصرالله پورجوادی
    ناشر: مرکز نشر دانشگاهی