دوره مهارت‌افزایی در حوزه مطالعات اسلامی

نکته‌ جالب توجه این است که همه‌ی مدرسان این دوره از بین زنان پژوهشگر انتخاب شده اند. به نظر می‌رسد برای اصلاح فضای نوعاً جنسیت زده و مردانه‌ی دوره‌ها و نشست های علمی در حوزه‌ی علوم انسانی به ویژه مطالعات دینی و اسلامی و تغییر رویه‌ی غلط نادیده انگاشتن زنان پژوهشگر و صاحبنظر در حوزه‌های مذکورچنین اقدامات نمادینی مفید و موثر باشد.

برای اطلاعات بیشتر   https://inekas.org/madar کلیک کنید.