کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی چهار رمان در فهرست بوکر عربی

کارگاه رمانخوانی عربی چند دوره ای است که از سال ۹۶ به طور متناوب برگزار میشود. دو دوره نخست به رمان زنان اختصاص داشت و از دوره سوم رمانهای برنده جایزه بوکر از آخرین سال مطالعه و بررسی میشوند.
خوشبختانه سه رمان از رمانهای این دوره به فارسی ترجمه شده است:
جنگ دوم سگ ترجمه ستار جلیل زاده
دروزیان بلگراد ترجمه فاطمه جعفری
ساقه بامبو ترجمه مریم اکبری و عظیم طهماسبی

شرکت کنندگان بایستی برای هر جلسه رمان مورد نظر را خوانده باشند.
برای اطلاعات بیشتر: ۸۸۰۳۵۴۵۷- حسینی