نشست علمی «تاریخ نگاری علم: نظریه و روش»

پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست علمی «تاریخ نگاری علم: نظریه و روش»
چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶
حضور برای کلیۀ علاقمندان آزاد و رایگان است.

 

photo_2018-01-01_14-37-54