سخنرانی‌های آشنایی با پژوهش‌های بین المللی در حوزه مطالعات اسلامی

پیامبر و فتوحات اسلامی به روایت منابع غیراسلامی

معاونت پژوهش و بین الملل دانشکده الهیات برگزار می کند:

مجموعه سخنرانی های آشنایی با پژوهش های بین المللی در مطالعات اسلامی

سناریویی متفاوت: پیامبر و فتوحات اسلامی به روایت منابع غیراسلامی

سخنران: مهدی شاددل از دانشگاه لایدن هلند

زمان: یک شنبه 11 آذر 1397 ساعت 15

مکان: تقاطع خیابان مطهری و مفتح، سالن کتابخانه دانشکده الهیات، درب جنوبی

ورود برای عموم آزاد و رایگان است