تحليل محتوای كيفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

«تحليلِ محتوای كيفی»

با استفاده از نرم افزار «MAXQDA»

واحد آموزش بنياد دايرۀالمعارف اسلامي در نظر دارد كارگاه يك روزه و ۴ ساعته «تحليلِ محتواي كيفي» را با استفاده از نرم افزار «MAXQDA»، چهارشنبه، مورخ ۸/۱۱/۹۳ برگزار كند.
این کارگاه در دو قسمت عملی و نظری به شرح زیر برگزار می شود:
بخش نظری: (به مدت ۱ ساعت)

مقدمه ای پیرامون تحلیل محتوا؛
رویکردهای تحلیل محتوای کیفی؛
داده های کیفی و چگونگی تحلیل آنها؛

بخش عملی: (به مدت ۳ ساعت)

معرفی قابلیتها و امکانات نرم افزار MaxQDA؛
آموزش چگونگی استخراج نتایج و بروندادها از نرم افزار MaxQDA؛
اجرای یک کار عملی با نرم افزار MaxQDA؛

از كليّه علاقه‏ منداني كه تمايل به شركت در اين دوره دارند، تقاضا مي‏ شود براي ثبت‏ نام و هماهنگي به واحد آموزش مراجعه كنند.
به همراه آوردن رايانة شخصي الزامي است.

جزئیات برگزاری کارگاه:

مدرس: جناب آقاي دكتر رضا رجبعلی بگلو

زمان برگزاری: چهارشنبه، مورخ ۸/۱۱/۹۳، (۸ – ۱۲)

مکان برگزاری: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک ۳۸۲، بنیاد دایره المعارف اسلامی (واحد آموزش)

تلفن: ۸۸۹۶۶۷۰۲ (داخلی ۳۴۳)