منابع کتابشناسی شیعۀ امامی

مهم‌ترین منابع کتابشناسی شیعۀ امامی به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در این جا فهرست شده‌اند. این فهرست به محقق کمک می‌دهد تا تغییرات و تحولاتی را دریابد که در فرآیند شکل‌گیری آثار شیعۀ امامی پدید آمده‌اند. برای تهیۀ این کتاب‌ها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

محمد بن حسن شیخ طوسی (460)، الفهرست، مشهد، 1301/1363؛


ابن شهر آشوب (588)، معالم العلماء [تتمه كتاب الفهرست الشیخ]‌، نجف، المطبعه الحیدریه،1380؛


آقا بزرگ طهرانی،‌ الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، 1403؛ 25 جلد را خود آقا بزرگ با همکاری فرزندانش (منزوی ها) نوشته و مابقی یعنی جلد 26 را احمد حسینی. الذریعة پاسخی است به حاجی خلیفه در نادیده گرفتن آثار شیعی.


مدرسی طباطبائی، سید حسین، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه علی قرائی و رسول جعفریان، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، تابستان، 1383، 528 صفحه.