مهمترین منابع کلام شیعه اسماعیلی

1.    ابوحاتم رازی، احمد بن حمدان (؟-322)، اعلام النبوة، تحقیق صلاح صاوی، غلامرضا اعوانی، [تهران]، انجمن فلسفه ایران، 1356ش؛


2.    همو، الاصلاح، به اهتمام حسین منوچهر، مهدی محقق، ترجمه فارسی جلال الدین مجتبوی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، دانشگاه تهران، 1377ش؛


3.    همو، الزینة فی الکلمات الاسلامیه العربیه، قاهره، المعهد الهمدانی للدراسات الاسلامیه، 1957م/1336ش؛


4.    ابویعقوب سجستانی، ‌اسحاق بن احمد (‌؟-353)،‌ کشف المحجوب، رساله در آئین اسماعیلی از قرن چهارم هجری، ‌با مقدمه هنری کربن، ‌تهران، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران، طهوری، 1988م؛


5.    همو، ‌الینابیع،‌ تحقیق مصطفی غالب،‌ بیروت، المکتب التجاری للطباعه و النشر و التوزیع، 1965م؛


6.    ابن حیون، ‌نعمان بن محمد (293-363)، الهمة فی آداب اتباع الائمة، تحقیق محمدشریف علی الیمنی الحرازی، ‌بیروت، دارالاضواء، 1416ق/1996م؛


7.    همو، ‌رسالة افتتاح الدعوة (رسالةٌ فی الظهور الدعوة العبیدیة الفاطمیة)، بیروت، دارالمنتظر، 1416ق؛


8.    کرمانی،‌ احمد بن عبدالله (؟-412)،‌ الریاض فی الحکم بین الصادین صاحبیَ الاصلاح و النصرة،‌ مقدمه و تحقیق عارف تامر، ‌بیروت، دارالثقافه، 1960م؛


9.    صوری،‌ محمد بن علی (؟-441)، ‌رسالة اسماعیلیة واحدة‌ القصیده ‌الصوریة، ‌تحقیق عارف تامر،‌ دمشق، المعهد الفرنسی بدمشق، 1955م؛


10.  مؤید فی‌الدین،‌ هبة الله بن موسی (؟-470)، ‌المجالس المؤیدیة‌، تحقیق محمد عبدالقادر عبدالناصر، قاهره، دارالثقافه للطباعه و النشر، 1975م؛


11.  ناصرخسرو (394-481)، زاد المسافرین، ‌تصحیح محمد بذل الرحمن، ‌برلین، سلسله انتشارات کاویانی، [بی تا]؛


12.  همو‌، وجه دین، تهران، انجمن فلسفه ایران، 1356ش؛


13.  همو،‌ جامع الحکمتین،‌ تصحیح و مقدمه هنری کربن و محمد معین، ‌تهران، طهوری، 1363ش؛


14.  حامد، ‌ابراهیم بن حسین (؟-557)،‌ کنز الولد، ‌‌تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالنشر، فرانز شتاینر بقیسبادن، 1971م؛


15.  والد الجمیع، ‌علی بن محمد (522-612)، تاج العقائد و معدن الفوائد، ‌تحقیق عارف تامر، ‌بیروت، موسسه عزالدین، 1403ق؛


16.  نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (597-672)، مطلوب المؤمنین، ‌چاپ شده با هفت باب بابا سیدنا، ‌تصحیح و مقدمه و. ایوانف، ‌بمبئی، مطبع مظفری، 1352ش؛


17.  محقق، ‌مهدی (1308-    )،‌ اسماعیلیه، ‌تهران، اساطیر، 1382ش؛


18.  اشتروتمان، ‌رودلف (1877-1960)،‌ اربعة ‌کتب اسماعیلیه منقوله عن النسخة الخطیة،‌ تصحیح اشتروطمان، بیروت، مؤسسه النور المطبوعات، 2002م؛


19.  شادلی‌، ابومنصور،‌ البیان لمباحث الاخوان، ‌تحقیق مصطفی غالب، سوریا، [بی نا]،‌ 1956م؛


Daftary, Farhad (1992), The Isma’ilis: Their History and Doctrines, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-42974-0

این کتاب به فارسی (با درجۀ متوسط خوب) با مشخصات زیر ترجمه شده است:

تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمۀ فریدون بدره‌ ای، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1376.