مهمترین منابع فقه حنبلی

مهمترین آثار فقهی حنبلیان به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در این جا فهرست شده اند. این فهرست به محقق کمک می دهد تا تغییرات و تحولاتی را دریابد که در فرآیند شکل گیری فقه حنبلی پدید آمده اند. در آثار فقهی حنبلی تکبه بر نقل حدیث منسوب به تابعین، صحابه و در نهایت به پیامبر است. برای تهیه این کتابها می توانید از بخش فروش سایت آثار برتر درخواست کنید.

 

1.    ابن حنبل، احمد بن محمد (164-241)، مسائل الامام احمد بن حنبل روایة ابنه عبدالله، تحقیق سلیمان مهنا، مدینه، مکتبه الدار،1986م؛


2.    همو، مسائل الامام احمد بن حنبل: روایة ابنه ابی الفضل صالح، تحقیق فضل الرحمن دین محمد، دهلی، دارالعلمیه، 1408ق/1988م؛


3.    خِرَقی، عمر بن حسین (؟-334)، مختصرالخرقی علی مذهب الامام احمد بن حنبل، تحقیق محمد زهیرالشاویش، دمشق، دارالسلام للطباعه و النشر، 1378؛

شرح های این کتاب:

–       ابن قدامه، عبدالله بن احمد (541-620)، المغنی علی مختصرالخرقی، بیروت، دارالفکر، 1984م؛

–       ابن تیمیّه، عبدالسلام بن عبدالله (590-652)، المحرر فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل، بیروت، دارالکتاب العربی، [بی تا]؛

–       زرکشی، محمد بن بهادر (745-794)، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل، تحقیق عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرین، ریاض، مکتبه العبیکان، 1993م؛


4.    مَقدِسی، عبدالغنی بن عبدالواحد (541-600)، عمدة الاحکام من کلام خیر الانام، دمشق، دارالمامون للتراث، 1988م؛ شرح این کتاب:

–       ابن دقیق عید، محمد بن علی (625-702)، احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، تحقیق عبدالقادر عرفان العسار حسونه، بیروت، دارالفکر، 1424ق/2003م؛


5.     همو، المنتفی من احکام الاحکام، بغداد، دارالنذیر، 1388ق؛


6.    ابن قدامه، عبدالله بن احمد (541-620)، الکافی فی فقه الامام المبجل احمد بن حنبل، تحقیق: زهیر الشاویش، بیروت، المکتب الاسلامی، 1988م؛


7.    همو، عمدة الفقه علی مذهب الامام احمد، تحقیق اشرف بن عبدالمقصود، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 1409ق؛

شرح های این کتاب:

–       مقدسی، عبدالرحمن بن ابراهیم (555-624)، العدة شرح العمدة فی فقه امام السنه احمد بن حنبل الشیبانی، تحقیق خالد محمد محرم، بیروت، مکتبه العصریه، 19997م؛

–       ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم (661-728)، شرح العمدة فی الفقه، تحقیق مسعود بن صالح عطیشان، ریاض، مکتبة العبیکان، 1993م؛


8.    همو، المقنع فی فقه امام السنة احمد بن حنبل الشیبانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی تا]؛

شرح های این کتاب:

–       ابن مفلح، ابراهیم بن محمد (816-884)، المبدع فی شرح المقنع، بیروت، المکتب الاسلامی، 1421ق؛

–       حجاوی، موسی بن احمد (968)، زاد المستقنع، تحقیق عبدالرحمن بن علی بن محمد عسکر، [بی جا]، مدارالوطن [1424ق]؛ شرح این کتاب: منصور بن یونس بهوتی (1000-1051)، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، بیروت، عالم الکتب، 1985م؛

–       بعلی، محمد بن ابی الفتح (709)، مطلع علی ابواب المقنع، بیروت، مکتب الاسلامی، 2000م؛

–       مرداوی، علی بن سلیمان (817-885)، الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، تحقیق محمد حامد فقی، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، موسسه التاریخ العربی، [بی تا]؛

–       همو، التنقیح المشبع فی تحریر احکام المقفع، ریاض، مکتبه الرشد، 2004م؛


9.  محمد بن احمد نجار (898-972)، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، تحقیق عبدالغنی عبدالخالق در بیروت، عالم الکتب، [تاریخ پایان کتاب:1961 -1962م]؛

شرح این کتاب: منصور بن یونس بن ادریس بهوتی (1000-1051)، دقائق اولی النهی لشرح المنتهی یا همان شرح منتهی الارادات، بیروت، موسسه الرساله، 2000م؛


10. ابن مفلح، محمد بن مفلح (708-736)، الفروع، به همراه تصحیح الفروع از علی بن حسین مرداوی، عمان، الریاض بیت الافکار الدولیه، 2004م؛


11. ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر(691-751)، اعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طه عبدالرروف سعد، بیروت، دارالجیل، [بی تا]؛


12. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم (661-828)، کتب و رسائل و فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387ش؛


13. حجاوی، موسی بن احمد (895-968)، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، تحقیق محمد موسی سبکی، بیروت، دارالمعرفه، [بی تا]؛

شرح این کتاب: بهوتی (1050)، کشاف القناع عن متن الاقناع، تحقیق محمد امین ضناوی، بیروت، عالم الکتب، 1997م؛


14. کرمی، مرعی بن یوسف (؟-1033)، دلیل الطالب علی مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل، بیروت، المکتب الاسلامی، 1969م؛

شرح این کتاب: ابن ضویان، ابراهیم بن محمد (1275-1353)، منارالسبیل فی شرح الدلیل علی مذهب الامام احمد بن حنبل، دمشق، دارالحکمه، [1982م]؛


15. ابن بلبان، محمد بن بدرالدین (1006-1083)، اخصر المختصرات فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل، تحقیق محمدناصر العجمی، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، 1996م؛

شرح این کتاب: بعلی دمشقی، عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد (1110-1192)، کشف المخدرات و الریاض المزهرات شرح اخصرالمختصرات، تحقیق محمد بن ناصر العجمی، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، 1423ق/2002م؛