مهمترین تفاسیر فقهی (آیات الاحکام)

مهمترین تفاسیر فقهی یا آیات الاحکام به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در این جا فهرست شده اند. این فهرست به محقق کمک می دهد تا تغییرات و تحولاتی را دریابد که در فرآیند شکل گیری قواعد فقه اسلامی پدید آمده اند. برای تهیه این کتابها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

یک) اهل سنت

1.    شافعی، محمد بن ادریس (150-204)، احکام القرآن، تحقیق قاسم شماعی رفاعی، بیروت، دارالقلم، 1371ق؛


2.    جصّاص، احمد بن علی (305-370)، احکام القرآن، بیروت، دار الکتاب العربی، 1406ق؛


3.    ابن حزم، علی بن احمد (384-456)، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، دارالکتب العلمیه 1985م/1364ش؛


4.    کیاالهراسی، علی بن احمد (450 -504)، احکام القرآن، تحقیق موسی محمدعلی و عزت عید عطیه، قاهره، دارالکتب الحدیثه، 1974م؛


5.    ابن عربی، محمد بن عبدالله (468-543)، احکام القرآن، تحقیق علی محمد بجاوی، حلب، دار احیاء الکتب العربیه، 1376ق؛


6.    قُرطُبی، محمد بن احمد (627-671)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالفکر، 1952م؛


7.    یوسف بن احمد بن عثمان مشهور به فقیه یوسف (752-832)، تفسیر الثمرات الیانعة الاحکام الواضحة القاطعة، صعده، مکتبه التراث الاسلامی، 1423ق؛


8.    سایس، محمدعلی، تفسیر آیات الاحکام، به تصحیح و تحقیق محمدعلی سایس، عبداللطیف سبکی، محمد ابراهیم محمد کرسون، دمشق، دار ابن کثیر؛ بیروت، دارالقادری، 2002م؛


9.    صابونی، محمدعلی (1926م-   )، روائع البیان، تفسیر الآیات الاحکام من القرآن، تفسیر لآیات الاحکام مستمد من اوثق مصادر التفسیر القدیمة و الحدیثه، دمشق، بیروت، مکتبه الغزالی، موسسه مناهل العرفان،1980-1981م؛

 

دو) شیعه

1.    قطب راوندی، سعید بن هبة الله (؟-573)، فقه القرآن، تحقیق احمد حسینی، به اهتمام محمود مرعشی، قم، مکتبه آیه الله النجفی المرعشی، 1405ق؛


2.    فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (؟-826)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، با تعلیقات محمدباقر شریف زاده و تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، 1365ش؛


3.    شرقی حسینی، ابوالفتح بن محمد (؟-976)، تفسیر شاهی یا آیات الاحکام، تحقیق ولی الله اشراقی، تهران، نوید، 1362؛


4.    مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (؟-993)، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن، تحقیق رضا استادی، علی اکبرزمانی نژاد، قم، مومنین، 1378؛


5.    استرآبادی، محمد بن علی (؟ – 1028)، آیات الاحکام، تحقیق محمدباقر شریف زاده، تهران، مکتبة المعراجی، [بی تا]؛


6.    جزائری،‌ احمد (؟-1151)، ‌قلائد الدرر فی بیان آیات الأحکام بالأثر، قم، نشر فقاهت،1390-1391؛


7.    طباطبائی یزدی،‌ حسین، تفسیر آیات الاحکام وفق المذهب الجعفری و المذهب الاربعه، نجف، مطبعة ‌النجف، 1385ق / 1966م؛


8.    ملکی، محمدباقر (1284-   )، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام، بیروت، موسسه الوفاء، 1400ق؛


9.    یزدی،‌ محمد (1310-     )، ‌فقه القرآن، ‌قم، موسسه اسماعیلیان، 1415ق/1374ش؛


10.  لطفی،‌ اسدالله (1340-    )،‌ آیات الاحکام حقوقی، ‌همدان، نورعلم، 1381ش؛


11.قطان،‌ مناع،‌ تفسیر آیات الاحکام، قاهره، مطبعه المدنی، 1964م.