مهمترین منابع کتابشناختی مشترک میان مكاتب فقهی

محمد بن اسحاق الندیم (380)، الفهرست، بیروت، بی تا؛ {مشهور به ابن ندیم}


محمدبن خیر اِشبیلی (502-575)، فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواوین المُصَّنَفه فی ضروب العلم و انواع المعارف، بیروت، دارالافاق الحدیده،1399؛


مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه (1017-1067)، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1992؛ {نام دیگر حاجی خلیفه کاتب چلبی است. همۀ متن نوشتۀ حاجی نیست به قرینۀ وجود شرح حال­هایی در کتاب بعد از تاریخ وفات او}.


اسماعیل پاشا بغدادی (1839-1920)، هدیة العارفین اسماء المؤلفین و آثار المُصنّفین من کشف الظنون، دارالفکر، 1402/1982؛


اسماعیل پاشا بغدادی، ایضاح المکنون فی ذیل علی کشف الظنون، استانبول، 1945-1947؛


یوسف اِلیان سَرکیس، معجم المطبوعات العربیة والمُعرّبة، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1410؛


فؤاد سزگین (1924- 2018)، تاریخ التراث العربی، نقله الی العربیه محمود فهمی حجازی، ریاض، جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامیه 1991 / 1370ش؛


اِتان کُلبرگ (1943-    )، کتابخانۀ ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمۀ علی قرائی و رسول جعفریان، قم، کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی 1371ش؛