منابع مربوط به شناخت طبقات محدثان و فقهای قدیم

مهمترین منابع شناخت طبقات محدثان و فقهای قدیم به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در این جا فهرست شده‌اند. این فهرست به محقق کمک می‌دهد تا در شناخت زندگینامه و شرح‌حال هر یک از محدثان و فقهای قدیم به نزدیکترین منبع به دورۀ حیات فرد مورد نظر رجوع کند و تغییرات و تحولاتی را دریابد که در فرآیند شکل‌گیری آن شرح‌حال آمده‌اند. برای تهیۀ این کتابها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

ابن سعد (168-230)، الطبقات الکبری، تصحیح اِدوارد زاخائو، لیدن، بریل،1322-1329؛ بخشی از آن در دو جلد زیر عنوان طبقات توسط محمود مهدوی دامغانی ترجمه و منتشر شده است (تهران، نشر نو، 1369). {این کتاب چاپهای متعدد و متاسفانه غالبا مغلوط دارد}؛


ابی المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبی (204 یا 206)، جَمهرة النَسَب، کویت، محمد خلیفه تونسی،1403؛


ابو عمر خلیفه بن خیاط (240)، الطبقات، بغداد، جامعه بغداد،1966؛


ابن قُتَیبه (276)، کتاب المعارف، بیروت، داراحیاءالتراث العربی،1970؛


ابن حِبّان (270-354)، کتاب الثقات، حیدر آباد دکن، 1393ق/1351 ش؛ همو، جامع فهارس الثِقات، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 1408؛ همو، مشاهیر علماء الاعصار و اعلام فقهاء الاقطار، چاپ مرزوق علی ابراهیم، بیروت 1408/1366؛


عبدالرحمان بن ابی حاتم رازی (327)، مقدمه المعرفه لکتاب الجرح و التعدیل، حیدر آباد 1271/1952؛


ابوالفرج اصفهانی (284-356)، مَقاتل الطالبین، شرح و تحقیق احمد صفر، بیروت، موسسه الاعلمی المطبوعات،1987؛


ابونُعَیم اصفهانی (336-430)، حِلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بیروت، دارالکتب العربیه، 1378/ 1967؛


ابو اسحاق شیرازی (393-476)، طبقات الفقهاء، چاپ احسان عباس، بیروت، 1970؛


تمیمی سمعانی (562)، الانساب، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1419؛


ابن اثیر (555-630)، ُاسدالغابه فی معرفة الصحابه، چاپ محمد ابراهیم البنا و غیره، بیروت، دار الشعب، بی تا؛


عزالدین ابن اثیر الجَزَری (555-630)، اللُباب فی تهذیب الانساب، بیروت، دار صادر،1414؛


علاء الدین سمرقندی (539)، تحفة الفقهاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1405؛


ابن اَبّار (595-658)، التکملة لکتاب الصّله، چاپ عبدالسلام هراش، بیروت، 1995؛


ابن نُقطه (579-629)، تکملة الاکمال، چاپ عبدالقیوم عبد النبی، مکه، معهد البحوث العلمیه و احیاء التراث الاسلامی، 1408-1418؛


زکی الدین أبو محمد عبدالعظیم بن القوی المنذری (581-656)، التکمله لوفیات النقله،بیروت، موسسه الرساله،بی تا؛


عزالدین احمد بن عبدالرحمان حسینی (636-695)، صله التکمله لوفیات النَّقَله، بیروت، دار الغرب الاسلامی، بی تا؛


اسماعیل بن علی ابوالفداء (672-732)، المختصر فی اخبار البشر تاریخ ابی الفداء، بیروت، دارالمعرفه {بی تا}؛


یوسف بن عبدالرحمان حافظ مِزّی (654-742)،‌ تهذیب الكمال فی اَسماء الرجال، تحقیق احمد عبید، بیروت، دارالفکر،2000؛


محمد بن احمد، ذهبی (673-748) الکاشف فی معرفة مَن له روایةٌ فی الکتب السِّتة، جده، 1413/1992؛ همو، سِیَر أعلام النُبَلاء، تحقیق، شعیب الأرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسی، مؤسسة الرسالة، بیروت 1405 / 1984؛ همو، تذکره الحُفّاظ، حیدرآباد دکن، دائره المعارف العثمانیه،1956؛ همو، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تصحیح الف. میم. بیجاوی، قاهره، 1963، 4 جلد؛


احمد بن علی مَقریزی (776-845)، المُقَفَی الکبیر، تحقیق محمد الیعلاوی، بیروت، دارالغرب الاسلامی، الطبعه الاولی1411/1991؛


ابن حجر عَسقَلانی (852)، تهذیب التهذیب، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، 1415/1995؛ همو، تقریب التهذیب، چاپ ابوالاشبال صغیر، بی جا، دار العاصمه، بی تا؛ همو، َرفعُ الِاصر عَن قُضاة مصر، قاهره، دار المصر، بی تا؛ همو، لسان المیزان، بیروت، موسسه اعلمی، 1971 (کتاب آخر ناظر به میزان الاعتدال ذهبی نوشته شده است). همو، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة، حیدرآباد دکن، دائره المعارف العثمانیه 1972؛همو، ذیل الدرر الکامنة، چاپ عدنان درویش، قاهره، المنظمه العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم معهد مخطوطات العربیه 1992؛


محمد بن علی شوکانی (1173-1250)، البدر الطالع بمحاسن من بعد قرن السابع، بیروت، بی تا؛


یوسف مرعشلی، نثرالجواهر والدرر فی علماء قرن الرابع عشر و بذیله عِقد الجواهر فی علماء الربع الاول من القرن الخامس عشر، بیروت، 2006؛


زکی محمد مجاهد، الاعلام الشرقیه فی المائه الرابعه عشره الهجریه، بیروت، دارالغرب الاسلامی، الطبعه الاولی1949-1963؛


احمد بن محمد الحضراوی المکی الهاشمی، ُنزهةُ الفکر فیما مَضی من الحوادث و العبر، دمشق، منشورات وزاره الثقافه،1996(تراجم رجال قرن 12و13)؛


السید محمد خلیل المرادی، سِلک الدُرر فی اعیان القرن الثانی عشر، بغداد، مکتبه المثنی، بی تا؛


عبدالکریم مدرس، علماؤنا فی خدمة العلم والدین،عنی بنشره محمد القره داغی، بغداد، دارالحریه للطباعه،1403/1983(درباره‌ی دانشمندان و علماء کُرد)؛


موسوعة طبقات الفقهاء، زیر نظر جعفر سبحانی، قم، موسسه الامام الصادق، 1418/1376؛