منابع قواعد فقهی در فقه شیعه

مهمترین منابع شیعی که به بیان قواعد فقهی پرداخته اند به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در این جا فهرست شده اند. این فهرست به محقق کمک می دهد تا تغییرات و تحولاتی را دریابد که در فرآیند تعریف قواعد در طول تاریخ فقه شیعه پدید آمده اند. با نگاهی به این فهرست میتوان دریافت که فقه شیعه تا قرن هشتم کتاب مستقلی در بیان قواعد فقهی نداشته است. برای تهیه این کتابها می توانید از بخش فروش سایت آثار برتر درخواست کنید.

 

1.    شهید اول، ‌محمد بن مکی (734-786)،‌ القواعد و الفوائد، ‌تحقیق عبدالهادی حکیم، ‌قم، مکتبة‌ الداوری، 1396ق؛

کسانی بر این اثر شرح و تعلیقه نوشته اند. از جمله باید از نَضدُ القواعد  الفقهیة علی مذهب الامامیة از مقداد بن عبدالله سیوَری حِلّی (826)،‌ یاد کرد که به تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم، خیام، 1403ق چاپ شده است.


2.    ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (؟-901)، اَلاَقطابُ الفِقهیة علی مذهب الامامیة، تحقیق محمد حَسّون، قم، مکتبة آیة‌ الله العظمی المرعشی النجفی، 1410ق؛


3.    شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی (911-966)، تمهید القواعد، تحقیق مکتب الاَعلام الاسلامی فرع خراسان، قم، الحوزة العلمیه، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر،1416ق/1374ش؛


4.    کاشف الغطاء، جعفر بن خِضر (1154-1228)، الحَقّ المبین، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387ش؛


5.    نراقی، احمد بن محمد (1185-1245)، عَوائِد الایّام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر، 1375ش؛


6.    حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی (؟-1250)، العَناوین، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1418ق؛


7.    بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (1261-1326)، بِلُغَةِ الفقیه: مجموعةُ بُحُوثٍ وَ رَسائلَ وقواعدَ فقهیة لامعة، تهران، مکتبة الصادق، 1984م؛


8.    کاشانی، حبیب الله بن علی مدد (1262-1340)، تسهیل المسالک الی مدارک فی رؤوس القواعد الفقهیة، قم، المطبعة العلمیة، 1404ق؛


9.    بهبهانی، علی (1264-1353)، القواعد الکلیة ممّا یَبتَنی علیه کثیرٌ مِن مُعضِلاتِ مسائل الفقه و الاصول، اهواز، مکتبة العلم، 1405ق؛


10.    شهابی، محمود (1282-1365ش)، قواعد فقه، تهران، دانشگاه تهران، 1333ش؛


11.    آل کاشف الغِطاء، محمدحسین (1294-1373)، تحریر المجلة، نجف، مکتبه المرتضویه، 1359ق؛


12.    بجنوردی، محمدحسن (1316-1395)، القواعد الفقهیة، نجف، مطبعه الآداب 1969-1982؟م؛


13.    مصطفوی، محمدکاظم، القواعد مائة قاعدة فقهیة معناً و مَدرکاً و مَورداً، قم، جامعة المدرسین، موسسة النشرالاسلامی، 1427ق؛


14.    الفقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، دارالاضواء، 1987م؛


15.    محقق داماد، مصطفی (1324-   )، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1363ش؛


16.    محمدی، ابوالحسن (1311-   )، قواعد فقه، تهران، نشر میزان، 1382ش؛


17.    مشایخی، قدرت الله (1323-   )، قاعده های فقهی، تهران، سمت، 1383ش؛