منابع طبقات فقهای شافعی به ترتیب تاریخی

مهم‌ترین منابع شناخت طبقات فقهای شافعی به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در اینجا فهرست شده‌اند. این فهرست به محقق کمک می‌دهد تا از شرح حال و آثار هر یک از فقهای شافعی‌مذهب اطلاع پیدا کند. برای تهیۀ این کتاب‌ها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

ابو عاصم محمد بن احمد العبادی (458)، طبقات الفقهاء الشافعیه، لیدن، چاپ گوستاوویتستام،1964؛


عبدالرحیم بن حسن اسنوی (704-772)، طبقات الشافعیه، چاپ کمال یوسف الحوت، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407/1987؛


یحیی بن شرف نووی (631-676)، تهذیب الاسماء و اللغات، {قاهره :}اداره الطباعة المنیریة {بی تا}؛


سراج الدین ابو حفص الاندلسی تکروری معروف به ابن مُلقّن (723-804)، العَقد المُذهَب فی طبقات حَمَلةالمَذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1417/1997؛


تاج الدین ابو نصر عبدالوهاب بن علی عبدالکافی السبکی (727-771)، طبقات الشافعیة الکبری، مطبعة البابی الحلبی و شرکاء، 1383/1964؛


تقی الدین ابن قاضی شُهبَه الدمشقی (779-851)، طبقات الشافعیة، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407/1987؛


اسماعیل  بن عمر ابن کثیر الدمشقی، طبقات الفقهاء الشافعیین، مکتبه الثقافه الدینیه، 1413/1993؛