منابع طبقات فقهای حنبلی به ترتیب تاریخی

مهم‌ترین منابع شناخت طبقات فقهای حنبلی به ترتیب تاریخ دورۀ حیات مؤلفان در اینجا فهرست شده‌اند. این فهرست به محقق کمک می‌دهد تا از شرح حال و آثار هر یک از فقهای حنبلی‌مذهب اطلاع پیدا کند. برای تهیۀ این کتاب‌ها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

ابن ابی­ یعلی (451-526)، طبقات الحنابله، بیروت، بی تا؛


ابن جوزی (508-598)، مناقب امام احمد بن حنبل، چاپ محمد امین خانجی کتبی، بیروت، بی تا؛


ابن رجب (736-795)، کتاب الذیل علی طبقات الحنابله، بیروت، 1372؛


ابن شطّی بغدادی، مختصر طبقات الحنابله، چاپ فوّاز زمالی، بیروت، 1406/1986؛


ابراهیم بن محمد ابن مفلح حنبلی (716-884)، المقصد الارشد فی ذکر اصحاب الامام احمد، چاپ عبدالرحمان بن سلیمان عثیمین، ریاض، مکتبه الرشد، 1410/1990؛


مجیر الدین عبدالرحمان بن محمد العُلَیمی حنبلی (860-928)، الدُّر المُنَّضد فی ذکر اصحاب الامام احمد، حققه الدکتور عبدالرحمان بن سلیمان عثیمین، مکه، مکتبه التوبه، بی تا (در شناخت اصحاب امام احمد و حنبلیان تا قرن دهم)؛


محمد بن محمد غَزّی (977-1061)، الکواکب السائره باعیان المئة العاشره، چاپ سلیمان جبور، بیروت 1979؛ همو، لطف السَّمَر و قَطفُ الثَّمَن من تراجم اعیان الطبقة الاولی من القرن الحادی عشر، دمشق، وزارة الثقافة و الارشاد القومی، بی تا؛ (این کتاب دو جلدی ادامه الکواکب السائرة است)؛


محمد بن محمد غزّی (1173-1214)، النعت الاکمل لاصحاب الامام احمد بن حنبل، چاپ محمد مطیع حافظ و نِزار أباطه، دمشق، دارالفکر، 1402/1982(سرگذشت علماء حنبلی از سال901-1207)؛


ابن بَدران (1280-1326)، المدخل الی مذهب الامام احمد بن حنبل، چاپ عبدالله بن محسن ترکی، بیروت 1981؛


محمد بن عبدالله النجدی (1236-1293)، السُّحُب الوابلة علی ضرائح الحنابله، چاپ بکر بن عبدالله ابو زید و عبدالرحمان بن سلیمان عثیمین، بیروت، موسسه الرساله، 1416/1996؛


ابراهیم بن محمد ابن ضویان (1275-1353)، رفع النقاب عن تراجم الاصحاب ، تحقیق مدیحه الشرقاوی، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه،2007؛


عبدالله طریقی، معجم المصنفات الحنابله، ریاض، 1422/2001(سرگذشت علماء حنبلی از سال241-1420هجری در 8 مجلد)؛


عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، طبقات الحنابله، بیروت، 1412/1992؛