منابع شرح‌حال علمای شیعۀ معاصر (قرن‌های سیزده تا پانزده)

نامه دانشوران ناصری، قم، دارالفکر-دارالعلم، چاپ دوم، 1379؛


مهدی بامداد ، تاریخ رجال ایران، تهران، فردوس،1384؛ (شامل رجال سیاسی ایران)


میرزای قمی، الكُنی و الالقاب، قم، بیدار،1358؛


محمدعلی مدرس تبریزی (1258-1333)،‌ ریحانة الادب، تبریز،خیام، 1349؛


ملا علی واعظ خیابانی،‌ علمای معاصر، تهران، اسلامیه، 1366ق؛


محمد حسن خان اعتماد السلطنه، مآثر و الآثار، چاپ سنگی، بی تا، بی جا؛


محمد مهدی موسوی اصفهانی (1280)، احسن الودیعه،بغداد، المکتبه العربیه، 1348ق؛


سید محسن امین، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف المطبوعات، 1983؛


سید محمد باقر خوانساری (1226-1313)، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، طهران، دارالکتب الاسلامیه، 1341؛


محمد علی یزدی و دیگران، دانشمندان خوانسار، قم، دفتر کنگره محقق خوانساری،1378؛


محمد هادی امینی، معجم رجال الفكر و الادب فی النجف خلال الف عام، نجف،  1413؛


محمدعلی جبیب آبادی، مکارم الآثار در احوال رجال دو قرن 13و14 هجری، اصفهان 1362ش؛


عبدالله افندی الاصبهانی، ریاض العلما و حیاض الفضلا، چاپ سید احمد حسینی، قم 1415-1410.


حسن مرسلوند، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، تهران 1369-1375ش؛


عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره  قاجاریه، تهران 1360ش؛


آقا بزرگ طهرانی، مصفّی المقال فی مصنفی علم الرجال، نشر احمد منزوی، تهران، 1378؛ همو، الكرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، مشهد 1404؛


حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فكرت، مشهد 1410؛