مهمترین منابع رجالی شیعه به ترتیب تاریخی

1.    برقی، احمد بن محمد (274 یا 280)، الطبقات، قم، مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، الخزانة العالمیة للمخطوطات الاسلامیة؛


2.     ابوالفرج الإصفهانی، علی بن حسین (284-356)، فهارس کتاب الاغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی 1407 / 1366؛


3.    زُراری، ‌احمد بن محمد (285-368)، ‌رسالة ‌ابی غالب الزُراری الی ابنه فی ذکر آل اَعیَن، ‌تحقیق محمدرضا حسینی، قم، مرکز البحوث و التحقیقات الاسلامیه، 1411ق؛


4.    ابن غَضائری،‌ احمد بن حسین (قرن چهارم)، الرجال، ‌قم، دارالحدیث، 1380ش؛


5.    نجّاشی اسدی،‌ احمد بن علی (372-450)، ‌فهرست اسماء مُصَنّفِی الشیعة المُشتَهر بِرجال النجّاشی،‌ تحقیق موسی شبیری زنجانی، ‌قم، موسسه النشرالاسلامی لجامعة المدرسین، 1416ق؛


6.    طوسی، ‌محمد بن حسن (385-460)،‌ اختیار معرفة ‌الرجال المعروف برجال الکشّی،‌ تعلیق حسن مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات، 1348ش؛


7.    همو، ‌رجال الطوسی، ‌تحقیق جواد قیّومی اصفهانی، ‌قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1415ق؛


8.    همو، ‌الفهرست، ‌تحقیق محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، مکتبة المرتضویه، [بی تا]؛

 

نکته:
رجال نجّاشی، رجال کشّی، الفهرست، رجال شیخ طوسی و رجال ابن غضائری به منابع پنج گانۀ رجالی شیعه معروفند.


9.   علوی عُمَری، علی بن ابی الغنائم (ابن صوفی) (متوفی 348 یا 466)، المَجدی فی انساب الطالبین، تحقیق، احمد مهدوی دامغانی و مقدمه نجفی مرعشی؛


10.   منتجب الدین الرازی، ‌علی بن بابویه (504-585)،‌ الفهرست، ‌تحقیق جلال الدین محدث ارموی،‌ قم، کتابخانه عمومی ‌آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1366ش؛


11.    ابن شهرآشوب،‌ محمد بن علی (488-588)،‌ معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المُصَنّفین منهم قدیما و حدیثا، طهران [بی نا]، 1353ق؛


12.    تقی الدین حِلّی،‌ حسن بن علی (647-707)،‌ کتاب الرجال، ‌تحقیق محمد صادق آل بحرالعلوم، ‌نجف، المطبعة الحیدریة، 1392ق/1972م؛


13.  علامه حِلّی، ‌حسن بن یوسف (648-726)،‌ خلاصة الأقوال فی معرفة‌ الرجال، ‌تحقیق جواد قیّومی، ‌قم، مؤسسة نشر الفقاهه، 1417ق؛


14.  همو، ‌ایضاح الاشتباه، تحقیق محمد حَسّون،‌ قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415ق؛


15.  تفرشی،‌ مصطفی بن حسین (؟-1044)،‌ نقد الرجال،‌ قم، موسسة ‌آل البیت لاحیاء التراث، 1418ق؛


16.  جزائری،‌ عبدالنبی ابن سعدالدین (؟-1021)،‌ حاوی الأقوال فی معرفة‌ الرجال، ‌تحقیق موسسة الهدایة لاحیاء التراث، ‌قم، ریاض الناصری، 1418ق؛


17.  استرآبادی،‌ محمد بن علی (؟-1028)،‌ منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال المعروف بالرجال الکبیر،‌ [ایران]، میرمحمد صادق حسینی خوانساری بن ابوالقاسم، 1306-1307ق؛


18.  قهپائی،‌ عِنایة الله (قرن یازدهم)،‌ مجمع الرجال،‌ [اصفهان]، موسسه اسماعیلیان، [بی تا]؛


19.  اردبیلی،‌ محمد بن علی (؟-1101)،‌ جامع الرُّواة ‌و ازاحة ‌الاشتباهات عَنِ الطُرق و الأسناد، بیروت، دارالاضواء، 1983م؛


20.  حرعاملی، ‌محمد بن حسن (1033-1104)،‌ اَمَلُ الآمل،‌ تحقیق احمد حسینی، بغداد، مکتبه الاندلسی، 1385؟؛

تکمیل این اثر: سید حسن صدر (1856-1935م) تکملة اَمَلُ الآمل، تحقیق حسین علی محفوظ، عبدالکریم دباغ، عدنان دباغ، بیروت، دارالمورخ العربی، 2008م؛


21.  مجلسی،‌ محمدباقر (1037-1110)،‌ الوجیزة فی الرجال، ‌تحقیق محمدکاظم رحمان ستایش، تهران، دبیرخانه بزرگداشت علامه مجلسی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1378ش؛


22.  ماحوزی، ‌سلیمان بن عبدالله (1075-1121)،‌ معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال، ‌تحقیق مهدی رجائی و عبدالزهراء عویناتی،‌ قم، مطبعة سیدالشهداء،1412ق؛


23.  بحرالعلوم، محمدمهدی (1155-1212)،‌ رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیه، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، نجف، مطبعة الآداب، 1385-1386ق؛


24.  جابِلقی بروجردی،‌ علی اصغر (؟-1313)،‌ طرائف المقال فی معرفة ‌طبقات الرجال،‌ تحقیق مهدی رجائی، ‌قم، مکتبة ‌آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1410ق؛


25.  مازندرانی حائری،‌ محمد بن اسماعیل (1159-1215)،‌ منتهی المقال فی احوال الرجال، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1416ق؛


26.  مامقانی،‌ عبدالله (1872-1932م)،‌ الفوائد الرّجالیه من تنقیح المقال فی علم الرجال، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث،1431ق؛

تنقیح این اثر: محمدتقی شوشتری (1282-1374ش)،‌ قاموس الرجال، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1383ش؛


27.  مامقانی، عبدالله (1872-1932م)، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم، موسسه ال بیت لاحیاء التراث؛


28.  کلباسی، ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم (1247-1315)،‌ الرسائل الرجالیة، تحقیق محمد حسین درایتی، قم، دارالحدیث، 1380؛


29.  طه نجف،‌ محمد،‌ اتقان المقال فی احوال الرجال الحضره، ‌نجف، المطبعه العلویه، 1341ق؛


30.  خاقانی،‌ علی (1245-1285)،‌ رجال الخاقانی،‌ [بی جا]، مکتب الأعلام الاسلامی، 1404ق؛


31.  کلباسی، ‌ابوالهدی (؟-1315)،‌ سماء المقال فی تحقیق علم الرجال، ‌تحقیق محمدعلی روضاتی اصفهانی، قم، مکتبه البرقعی، 1332؛


32.  خوئی، ‌ابوالقاسم (1278-1371ش)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، نجف، [ابوالقاسم الموسوی الخوئی]، 1978م؛


33.  شوشتری (تستری)، محمد تقی، ‌قاموس الرجال، قم، موسسه النشر الاسلامی،1410-1424/1369-1383؛


34.  موسوی اصفهانی،‌ حسن،‌ ثقات الرواة‌،‌ نجف، مطبعه الآداب، 1387ق؛