فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی: اصطلاحات و مفاهیم

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه انتشارات دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر با عنوان فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی است که به اصطلاحات و مفاهیم اختصاص دارد.
در این فرهنگ‌نامه به منظور دسترسی آسان به منابع پیشین و سامان‌دهی دوباره و عرضۀ آثار مورد نیاز محققان تاریخ معماری و شهرسازی، به شناسایی و گزینش مدخل‌های مرتبط با معماری و شهرسازی از میان هزاران مدخل در کتاب‌های مرجع فارسی پرداخته شده است. مراجع مذکور شامل کتاب‌های عمومی لغت فارسی (مانند لغت‌نامۀ دهخدا، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ بزرگ سخن)، دانشنامه‌های عمومی فارسی (مانند دایرةالمعارف فارسی مصاحب، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامۀ جهان اسلام) و دانشنامه‌های تخصصی فارسی (مانند گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران) است که بر مبنای نگرش دانشنامۀ ایرانشهر به معماری و شهر و تاریخ معماری طی پژوهشی دو ساله، مدخل‌های مربوط به معماری و شهرسازی ایرانشهر از میان آنها برگزیده و در کنار هم آورده‌ شده است.
در این فرهنگ‌نامه نه‌ تنها آثار تاریخ معماری و شهر، بلکه آثار از میان رفته؛ پدیدآورندگان (حامیان و بانیان، معماران، …)؛ اصناف مربوط به معماری؛ اصطلاحات معماری؛ اصطلاحات فقهی و حقوق ذیربط؛ واژگان مربوط به مدیریت آثار معماری، افعال و مصادر ذیربط؛ مثل‌ها و کنایه‌هایی را که مدلول آنها مکانی واقعی یا تصوری باشد نیز در زمرۀ مداخل آورده شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد بهشتی، مهرداد قیومی بیدهندی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

292

فیپا

محمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی: اصطلاحات و مفاهیم، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، 292 صفحه.