فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی: اعلام

100,000 تومان

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه انتشارات دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر با عنوان فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی است که به اعلام اختصاص دارد.
در این فرهنگ‌نامه به منظور دسترسی آسان به منابع پیشین و سامان‌دهی دوباره و عرضۀ آثار مورد نیاز محققان تاریخ معماری و شهرسازی، به شناسایی و گزینش مدخل‌های مرتبط با معماری و شهرسازی از میان هزاران مدخل در کتاب‌های مرجع فارسی پرداخته شده است. مراجع مذکور شامل کتاب‌های عمومی لغت فارسی (مانند لغت‌نامۀ دهخدا، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ بزرگ سخن)، دانشنامه‌های عمومی فارسی (مانند دایرة المعارف فارسی مصاحب، دایرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامۀ جهان اسلام) و دانشنامه‌های تخصصی فارسی (مانند گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران) است که بر مبنای نگرش دانشنامۀ ایرانشهر به معماری و شهر و تاریخ معماری طی پژوهشی دو ساله، مدخل‌های مربوط به معماری و شهرسازی ایرانشهر از میان آنها برگزیده و در کنار هم آورده‌ شده است.
در این فرهنگ‌نامه در گزینش نام‌های خاص از مراجع این کتاب، به پیوندهای ظاهری و متعارف با موضوع معماری و شهر بسنده نشده و برای مثال در گزینش نام‌های کسان به نام معمار و بنا و کاشی‌کار اکتفا نشده و نام بانیان و حامیان و حتی پادشاهان و امیرانی که در دورۀ آنان اثری بنا یا شهری بنیان نهاده شده اشاره شده و مطالب کتاب‌ها نیز عینا نقل گردیده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد بهشتی، مهرداد قیومی بیدهندی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

650

فیپا

محمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگ‌نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی: اعلام، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، 650 صفحه.