راهنمای کتاب

دورۀ کامل ۲۱ ساله در ۲۰ مجلد

راهنمای كتاب نخستين نشريۀ علمی و جدی كتاب‌شناسی در ايران است. اين مجله را انجمن كتاب تأسيس كرد و نخستين شمارۀ آن در بهار 1337 و آخرين شماره در اسفند 1357 منتشر گرديد. به اين ترتيب اين نشريۀ مهم مدت 21 سال دوام آورد. صاحب امتياز اين مجله دكتر احسان يارشاطر و مدير آن ايرج افشار بود، ليكن دكتر يارشاطر هيچ‌گاه در امور مجله مداخله نداشت و ادارۀ كليۀ امور اعم از علمی و اداری در اختيار افشار بود. هر چند ترتيب انتشار مجله ماهانه ذكر شده، ليكن گاه به صورت فصلی، برخی مواقع دو ماه يک بار و گاه ماهانه و حتی يكی دو بار به صورت دو شماره در سال انتشار يافته است. در سال اول جمعاً 4 شماره و سال دوم 5 شماره از اين نشريه منتشر گرديده است.
اين نشريه در سال‌های نخست زير نظر استادانی چون احمد آرام، جمال‌زاده، مسعود كيهان، دكتر محمود صناعی، دكتر غلامحسين مصاحب، دكتر يحيی مهدوی و سعيد نفيسی انتشار پيدا می‌كرد. در برخی شماره‌ها نام هيأت راهنمايان به چاپ رسيده است.
راهنمای کتاب در اساس به منظور معرفی كتب جديد منتشره و انتقاد از آنها تأسيس شد و به‌طوری‌كه از سرمقالۀ نخستين شماره بر‌می‌آيد مقصود انجمن كتاب از راه‌اندازی اين مجله آن بود كه خوانندگان و پژوهشگران بدانند چه نوشته‌ها و كتاب‌هايی در رشته‌های مورد نظر آن انتشار يافته و كدام در خور مطالعه است و سپس با بررسی و نقد آثار مورد نظر، كمكی در راه بهبود آثار منتشره در ايران انجام شود.
هر شمارۀ مجله در سال‌های نخست شامل سه جزء اصلی بود: 1- معرفی اجمالی كتاب‌ها، 2- انتقاد كتاب، 3- اخبار و اطلاعات عمومی دربارۀ كتاب. در فصلی هم به معرفی كتب دانشمندان خارجی دربارۀ ايران می‌پرداخت و بخش ديگر منتخبات كتاب‌های تازه بود. اما مهم‌ترين قسمت اين مجله همواره بخش انتقاد كتاب‌های تازه بود و اساسی‌ترين مقالات در اين قسمت درج شده است.
فصلی از مجله هم اختصاص به درج شرح‌حال‌های خودنوشت فضلا و دانشمندان معاصر داشت. اين گروه به درخواست دفتر مجله، زندگی‌نامۀ خود را نوشته‌اند و همراه با تصاوير آنان به‌تدريج در نشريه به چاپ رسيده است. مطالب اين بخش اکنون در زمرۀ منابع اصلی احوال اين دسته از دانشمندان معاصر به شمار می‌رود.
انتشارات سخن تمامی دوره‌های این نشریه را در 20 جلد و بیش از 20 هزار صفحه منتشر کرده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احسان یارشاطر و ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

۲۰۰۰۸

تعداد جلد

۲۰

فیپا

احسان یارشاطر و ایرج افشار، راهنمای کتاب، تهران، سخن، ۱۳۸۸، ۲۰۰۰۸ صفحه، ۲۰ جلد.