مهمترین دایرةالمعارفها

Encyclopaediai of the World of Islam


Encyclopaedia Islamica


Encyclopædia Iranica


Encyclopaedia of Islam


The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 1, The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity, Edited by John J. Collins, New York, London: Continuum, 2000.

The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 2, Apocalypticism in Western History and Culture, Edited by Bernard McGinn, New York, London: Continuum, 2000.

The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 3, Apocalypticism in the Modern Age, Edited by Stephen Stein, London, New York: Continuum, 2000.

سه جلد دایرةالمعارف بالا دربارۀ اندیشۀ مهدویت و مسئلۀ آخرالزمان در یهودیت، مسیحیت، تاریخ و فرهنگ غرب و در دورۀ معاصر است.


Encyclopedia of the Jews in the Muslim World. Ed. N. Stillman. Leiden and Boston, E. J. Brill, 2010.


Encyclopedia of War Online


The Jewish Encyclopedia (1906)


Encyclopaedia Judaica (1972,2007)


Encyclopaedia of Islam, Third Edition. Leiden and Boston: E.J. Brill, 2007.


Encyclopaedia of the Quran. Ed. Jane McAuliffe. 5 vols. Leiden and Boston: E. J. Brill, 2001-2005.


Stanford Encyclopedia of Philosophy


Encyclopedia of Peace Psychology Online


Encyclopedia of Christian Civilization Online


Encyclopedia of Globalization Online