بهترین ترجمه های قرآن به فارسی

ترجمه های قرآن زیر از نظر کارشناسان سایت آثار برتر به ترتیب جزو بهترین ترجمه های فارسی قرآن اند:

1- ترجمه قرآن حسین استاد ولی

2- ترجمه قرآن عبدالمحمد آیتی، ویرایش سوم

3- ترجمه قرآن محمد مهدی فولادوند

4- ترجمه قرآن بهاء الدین خرمشاهی ویراسته مرتضی کریمی نیا

5- ترجمه قرآن سید جلال الدین مجتبوی

پیشنهاد می شود علاقمندان به ترجمه های دقیق قرآن به این اثر، دربردارندۀ چهار ترجمۀ کهن از قرآن، نیز مراجعه کنند:
قرآن کریم با چهار ترجمۀ کهن از تفسیر طبری، سورآبادی، ابوالفتوح رازی و میبدی، تهران، فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم، 1395.