اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

کتاب اصطلاحنامه جامعه شناسی که توسط باربارا بوث و میشل بلر تهیه و توسط مهوش معترف ترجمه شده است از زمان ایجاد نظام‌های نمایه‌سازی تدوین اصطلاحنامه ضروری به نظر رسید. نظام‌های نمایه‌سازی به اصطلاحات دقیقی که بیان کننده مفاهیم علمی باشد نیاز دارند. روابط بین این اصطلاحات باید روابط معنایی، رده ای، و سلسله مراتبی باشد و توانائی ارائه موضوع در رشته‌های مختلف با تمام جنبه‌های اصلی، فرعی، و وابسته به شکل نظام‌ یافته را به قصد ذخیره و بازیابی اطلاعات مدارک داشته باشد.

در این راه فرهنگ و واژه نامه پاسخگوی مناسبی نبود و اصطلاحنامه که از نظر کارکرد وسیله ای بود برای کنترل واژه‌ها و برگرداندن زبان طبیعی مدارک به زبان کنترل شده نظام، یعنی زبان اطلاعاتی، بیشتر به کار می‌آمد.

تفاوت‌های عمده فرهنگ و اصطلاحنامه:

ویژگی‌های فرهنگ

_ فرهنگ و واژه‌نامه تخصصی حاوی اطلاعات رشته‌های خاصی هستند که معمولا نظام الفبایی دارند.

_ عموما راهنمای کاربرد واژه ندارند.

_ اهمیت و اولویت متشابهات و مترادفات درجه‌بندی نشده است.

_ مدخل‌ها مقوله‌بندی موضوعی نشده‌اند.

ویژگی‌های اصطلاحنامه:

_ در اصطلاحنامه توصیفگرها یک به یک بررسی شده، رایج‌ترین و درست‌ترین آنها انتخاب می‌شوند.

_ رابطه هر توصیفگر با توصیفگرهای دیگر مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد و با نظم موضوعی و الفبایی سازمان می‌یابند.

_ کارکرد هر توصیفگر با توجه به یادداشت دامنه، روابط اعم و اخص، و ارجاعات تعیین می شود.

_ در اصطلاحنامه از توصیفگرهای متشابه و مترادف به توصیفگر انتخاب شده ارجاع داده می شود.

اهداف کتاب اصطلاحنامه جامعه شناسی:

_ فراهم آوری مهمترین ابزار نمایه‌سازی برای سازماندهی اطلاعات مدارک فارسی در زمینه جامعه‌شناسی

_ تسهیل کار پژوهشگران، مترجمان، و دانش‌پژوهان به منظور دسترسی سریع به اصطلاحات علم جامعه‌شناسی

_ تسهیل امر یکدست کردن اصطلاحات در زمینه جامعه‌شناسی برای هر اصطلاح لفظ واحدی در زبان فارسی به کار می‌رود.

_ انتقال اطلاعات واژگانی موجود در اصطلاحنامه به فرهنگستان‌ها، مراکز پژوهشی، مراکز اسناد و اطلاعات و نمایه سازان.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ب‍ارب‍ارا ب‍وث‌, م‍ی‍ش‍ل‌ ب‍ل‍ر

مترجم

م‍ه‍وش‌م‍ع‍ت‍رف

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

822

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

باربارا بوث، میشل بلر، اصطلاحنامه جامعه شناسی، مهوش معترف، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1382، 822 صفحه

شابک

9647519222