رس‍ائ‍ل‌ ف‍ارسی‌ اده‍م‌ خ‍ل‍خ‍الی‌

130,000 تومان

 م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ه‍ارده‌ رس‍ال‍ه‌ در ع‍ق‍ای‍د و اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‌

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ورانی

محل نشر

تهران

ناشر

انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

848

فیپا

به کوشش ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ورانی، رس‍ائ‍ل‌ ف‍ارسی‌ اده‍م‌ خ‍ل‍خ‍الی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ه‍ارده‌ رس‍ال‍ه‌ در ع‍ق‍ای‍د و اخ‍لاق‌ع‍رف‍ان‌، ت‍ه‍ران‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گی‌، ۱۳۸۱، 848 صفحه.