رسائل‌ الشجره‌ الالهیه‌ فی‌ علوم‌ الحقائق‌ الربانیه‌

330,000 تومان

book-preview

 

قرن هفتم که نقش اساسی در احیاء و ارتقاء  فلسفه اسلامی داشته، شایسته توجه خاص است، گرچه با افسوس باید گفت چندان که در شان آن است بدان پرداخته نشده است. رسائل الشجرة الالهیة شهرزوری یکی از منابع مهم قرن هفتم است. شهرزوری در حکمت بحثی و ذوقی دارای مقام بلندی است. این کتاب یک دایره المعارف فلسفی تلقی می شود که در پنج رساله تنظیم شده است. جلد اول: فی المقدمات و تقاسیم العلوم فی ماهیه الشجره و تفاصیل العلوم الالیه المنطقیه فی الاخلاق و التدابیر و السیاسات. جلد دوم: فی العلوم الطبیعیه. جلد سوم:  فی العلوم الالهیه و الاسرار الربانیه.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تحقیق‌، تصحیح‌ و مقدمه ‌نجفقلی‌ حبیبی‌

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌

تاریخ نشر

1383

تعداد جلد

3

تعداد صفحه

2157

فیپا

رسائل‌ الشجره‌ الالهیه‌ فی‌ علوم‌ الحقائق‌ الربانیه‌، تحقیق‌، تصحیح‌ و مقدمه ‌نجفقلی‌ حبیبی‌، تهران‌، موسسه‌ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، ۱۳۸۳‌، 3 جلد، 2157 صفحه.