دین‌ در ترازوی‌ اخلاق

150,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابوالقاسم فنایی

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1400 شمسی

تعداد چاپ

سوم

تعداد صفحه

274

فیپا

ف‍ن‍ای‍ی، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، دی‍ن‌ در ت‍رازوی‌ اخ‍لاق، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط، چاپ سوم 1395، ۲۷۴ صفحه.