درآمدی بر فلسفۀ هنر

320,000 تومان

درآمدی بر فلسفۀ هنر اثری است كه به تبیین رهیافت‌های تحلیلی به فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناسی می‌پردازد.
این كتاب در پنج فصل، مهم‌ترین رویكردهای تحلیلی را به گرایش‌های عمدۀ فلسفۀ هنر معرفی و بررسی می‌كند؛ بررسی‌هایی كه همگی در راستای اصول مشخص شاخۀ قالب فلسفه در كشورهای انگلیسی زبان ـ یعنی فلسفۀ تحلیلی ـ تعریف می‌شوند.
«هنر و بازنمایی»، «هنر و بیان»، «هنر و فرم»، «هنر و تجربۀ زیبایی‌شناسانه» و «هنر، تعریف و تشخیص» فصل‌های پنجگانۀ این كتاب‌ را تشكیل می‌دهند.
نوئل کارول در پیشگفتار مفصلی كه در بیست صفحه بر این كتاب آورده است، به توضیح رویكردهای عمدۀ فلسفۀ تحلیلی در تحلیل مسائل گوناگون پرداخته تا بنیانی برای بحث اصلی خود در فصل‌های بعد، در ذهن مخاطب ایجاد كرده باشد. این پیشگفتار دربرگیرندۀ مطالبی راهگشا و بسیار كلیدی در روشن‌شدن رهیافت متفاوت كتاب حاضر به مقولۀ فلسفۀ هنر است.
فصل‌های اصلی این كتاب هر یک به بررسی مقوله‌ای از مقولات مرتبط با گرایش‌های متنوع در فلسفۀ هنر از نظرگاه فلسفۀ تحلیلی اختصاص دارند. مؤلف در نخستین فصل نظریه‌های مختلف هنر بازنمودی را شرح می‌دهد و نقاط قوت و ضعف آنها را از دیدگاه فلسفۀ تحلیلی مشخص می‌كند.
دیگر فصل‌های این كتاب هم با رویكردی مشابه ـ كه بیش از هر چیز با تدقیق و بررسی موشكافانۀ مفاهیم ارائه‌شده در هر گرایش فلسفۀ هنر مشخص می‌شود ـ نقاط قوت و ضعف نظریه‌هایی چون نظریۀ بیانی هنر، فرمالیسم، فرمالیسم نو و نظریه‌های صورت‌گرایانه را بررسی می‌کند.
فصل‌های چهارم و پنجم این كتاب به توضیح ایرادهای وارد بر نظریه‌های زیباشناسانه و نقاط ضعف تعریف زیبایی‌شناسانۀ هنر، و در نهایت، گرایش نو ویتگنشتاینی، نظریۀ نهادی هنر و تعریف تاریخی هنر اختصاص دارند.
درآمدی بر فلسفۀ هنر تنها اثر تخصصی در حوزۀ تبیین رهیافت‌های فلسفۀ تحلیلی به فلسفۀ هنر است. از دیگر نكات مثبت این اثر باید به شمول تاریخی آن بر اهم نظریات ارائه‌شده در زیبایی‌شناسی، از آغاز این نظریات در یونان باستان تا پیشروترین گرایش‌ها چون گرایش نو ویتگنشتاینی اشاره كرد.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

نوئل کارول

مترجم

صالح طباطبایی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

444

فیپا

کارول، نوئل، درآمدی بر فلسفۀ هنر، ترجمۀ صالح طباطبایی، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۹۲، 444 صفحه.