چ‍هارده‌ رس‍ال‍ه‌ ف‍ارسی‌

60,000 تومان

book-preview

 

ش‍ام‍ل‌ م‍طال‍بی‌ در اص‍ول‌ ع‍ق‍ائ‍د، ع‍رف‍ان‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، اخ‍لاق‌، ف‍ق‍ه‌، ت‍ف‍سی‍ر، ح‍دی‍ث‌ و غی‍ره‌
این مجموعه رساله های کوچک حاج میرزا احمد آشتیانی قدس سره است که شامل مطالبی در اصول عقاید، عرفان، فلسفه، اخلاق، فقه ، تفسیر و حدیث می باشد و توسط شاگرد ایشان جناب آقای رضا استادی جمع آوری گشته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد آش‍تی‍انی، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی

محل نشر

تهران

ناشر

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ چ‍ه‍ل‍س‍ت‍ون‌ م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌

تاریخ نشر

1362

تعداد صفحه

352

فیپا

آش‍تی‍انی، اح‍م‍د، چ‍هارده‌ رس‍ال‍ه‌ ف‍ارسی‌: ش‍ام‍ل‌ م‍طال‍بی‌ در اص‍ول‌ ع‍ق‍ائ‍د، ع‍رف‍ان‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، اخ‍لاق‌، ف‍ق‍ه‌، ت‍ف‍سی‍ر، ح‍دی‍ث‌ و غی‍ره‌، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی، ته‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍