رس‍ال‍ه‌ اب‍دالیه

120,000 تومان

book-preview

 

این رساله عرفانی در صفات اولیاءالله و برخی از مراتب و طبقات عرفانی آنان نگاشته شده و در آن به مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند و علاءالدین عطار نیز اشاره شده است. چرخی در این رساله به استناد سخنان عارفی چون هجویری در کشف المحجوب به شرح مقام اولیاءالله می‌پردازد و داستانی را در اثبات مرتبه اولیاء از زمان سلطان محمود غزنوی نقل می‌کند. چرخی در رساله ابدالیه به طبقه بندی اولیاءالله براساس روایتی از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و به ویژگی‌های قطب و ابدال بیشتر می‌پردازد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ولان‍ا ی‍ع‍ق‍وب‌ چ‍رخی‌، ت‍ص‍حی‍ح‌ و ت‍ع‍لیق‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار از م‍ح‍م‍د ن‍ذیر ران‍ج‍ه‍ا

محل نشر

اسلام آباد

ناشر

م‍رک‍ز ت‍ح‍قیق‍ات‌ ف‍ارسی‌ ایران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌

تاریخ نشر

1398 قمری

تعداد صفحه

۱۲۶

فیپا

ی‍ع‍ق‍وب‌ چ‍رخی‌، م‍ولان‍ا، رس‍ال‍ه‌ اب‍دالیه، ت‍ص‍حی‍ح‌ و ت‍ع‍لیق‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار از م‍ح‍م‍دن‍ذیر ران‍ج‍ه‍ا، اس‍لام‌ آب‍اد، م‍رک‍ز ت‍ح‍قیق‍ات‌ ف‍ارسی‌ ایران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌، ۱۳۹۸ قمری، 126 صفحه.