ل‍م‍ع‍ات‌ ال‍هیه‌

260,000 تومان

book-preview

 

لمعات الهيه، اثر ملا عبدالله زنوزى، يك دوره مباحث حكمت متعاليه به شيوۀ صدرالدين شيرازى، به زبان فارسى است. تصحيح اين اثر را سيد جلال‌ الدين آشتيانى، به انجام رسانده و مقدمه‌اى عالمانه به زبان فارسى بر آن افزوده و همچنين سيد حسين نصر، مقدمه‌اى به زبان انگليسى بر آن نوشته و مطالب آن را به غربيان شناسانده است. همچنين در اثر حاضر حواشى و تعليقات تحقيقى فرزند نويسنده – ملا على زنوزى مشهور به آقا على مدرّس طهرانى – و همچنين سيد جلال‌الدين آشتيانى ذكر شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زن‍وزی‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍حیح‌ سید ج‍لال‌ ال‍دین‌ آش‍تیانی‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار ح‍سین‌ ن‍ص‍ر

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ نشر

1361

تعداد صفحه

518

فیپا

زن‍وزی‌، م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ل‍م‍ع‍ات‌ ال‍هیه‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍حیح‌ سید ج‍لال‌ ال‍دین‌ آش‍تیانی‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار ح‍سین‌ ن‍ص‍ر، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ۀ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍قیق‍ات ‌ف‍ره‍ن‍گی‌، ۱۳61‌، 518 صف