پیون‍د اع‍ض‍ا از بیم‍اران‌ فوت‌ ش‍ده‌ و م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌: ب‍ررسی‌ ف‍ق‍هی‌ و ح‍ق‍وقی

50,000 تومان

book-preview

 

پیشرفت های چشمگیر دانش پزشکی انبوهی از مسائل جدید را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران فقه وحقوق قرار داده است. برداشت و پیوند اعضا به مدد این پیشرفت امروزه یکی از راه های معمول برای درمان بسیاری از بیماری هاست. در فرآیند پیوند، عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر متصل می گردد و امروزه مشروعیت آن به عنوان یک راه کار درمانی به لحاظ حقوقی امری پذیرفته شده است. با این حال تصویب قانون جامع در کشور ما هنوز با چالش های جدی فقهی و حقوقی روبه روست. از این رو پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه کوشش های علمی خود این بار بررسی قانون پیوند اعضا را به جامعه علمی عرضه می کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اس‍م‍اعیل آق‍اب‍اب‍ایی

محل نشر

قم

ناشر

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لامی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍شی ‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

271

فیپا

آق‍اب‍اب‍ایی، اس‍م‍اعیل، پیون‍د اع‍ض‍ا از بیم‍اران‌ فوت‌ ش‍ده‌ و م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ (ب‍ررسی‌ ف‍ق‍هی‌ و ح‍ق‍وقی)، ق‍م، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لامی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍شی ‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍