ف‍ق‍ه‌ ال‍طف‍ل‌

90,000 تومان

book-preview

 

اثر پیش رو با اسلوب فقه مقارنه به بررسی حقوق اطفال در مذاهب هفتگانه مسلمانان که عبارتند از: امامیه، زیدیه، شافعیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و اباضیه پرداخته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی ال‍خ‍طیب

محل نشر

بیروت

ناشر

م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

541

فیپا

ال‍خ‍طیب، ع‍لی‌، ف‍ق‍ه‌ ال‍طف‍ل‌: دراس‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ فی‌ ض‍وء ال‍م‍ذاه‍ب‌ ال‍ف‍ق‍هیه‌ ال‍س‍ب‍ع‍ه‌ الام‍امیه‌، ال‍زیدیه، ال‍ح‍ن‍فیه، ال‍ش‍اف‍عیه، ال‍م‍ال‍کیه، ال‍ح‍ن‍ب‍لیه و الاب‍اضیه، بیروت، م‍وس‍س‍ه‌