زن‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی

33,000 تومان

book-preview

 

 

از آغاز ورود به زندگی اجتماعی، همواره معتقد بوده ام که یکی از عوامل مهم سعادتمند شدن جامعه ایرانی توجه به حسن تربیت دختران و زنان و جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در اینمورد بخصوص است، و از اینکه موضوع آزادی زنان این کشور نیز مورد سوء تعبیر و مصادف با وضع خاصی گردیده که بهیپ وجه باصلاح آن ها و کشور وفق نمی دهدمتأسفم و پیوسته منتظر فرصت بوده ام که حدود و حقوق زن را از لحاظ دین مقدس اسلام که دستورهای آن یگانه عامل فوز و فلاح شناخته شده، به پیشگاه خواهران و برادران دینی و وطنی خود بنمایانم.                                     ابوالفضل حاذقی /۱۳۱۸ تهران

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اب‍وال‍ف‍ض‍ل حاذقی

محل نشر

تهران

ناشر

چاپخانه‌ مجلس‌

تاریخ نشر

1374

تعداد صفحه

179

فیپا

ح‍اذقی، اب‍وال‍ف‍ض‍ل، زن‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی، ت‍ه‍ران، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌، ۱۳۲۴، ۱۷۹صفحه.