دادرسی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی‌

110,000 تومان

book-preview

 

سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده‌ی سیزدهم هجری

آنچه در این کتاب می خوانید چکیده سال ها بررسی است که دادرسی در حقوق اسلامی نام گرفته و روند و روش دادرسی اسلامی و سازمان های وابسته را از آغاز تا سده ی سیزدهم هجری به نمایش گذاشته است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا هم سیمای روشن و تابناک دادرسی خردمندانه و سرشار از مهر و داد و هم چهره ی دادرسی تیره و تار و پرکین و سترون از انسان گرایی را در گفتار های کوتاه نشان دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ح‍سین ساکت

محل نشر

تهران

ناشر

میزان‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

704

فیپا

س‍اک‍ت، م‍ح‍م‍د ح‍سین، دادرسی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی‌: س‍رش‍ت‌ و س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ه‍اد دادرسی‌ و س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ از آغ‍از ت‍ا س‍ده‌ی‌ سیزده‍م‌ ه‍ج‍ری‌، ت‍ه‍ران‌، میزان‌، ۱۳۸۲، ۷۰۴ صفحه.