ب‍ررسی‌ ت‍طبیقی‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ایران‌

ه‍م‍راه‌ ب‍ا ذک‍رآرایی‌ از م‍ح‍اک‍م‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ت‍ق‍سیم‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ ایران

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ع‍زیزال‍ل‍ه ف‍هیمی، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ش‍هیدی‌

محل نشر

قم

ناشر

اشراق

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

280

فیپا

ف‍هیمی، ع‍زیزال‍ل‍ه، ب‍ررسی‌ ت‍طبیقی‌ ارث‌ اق‍لیت‌ه‍ای‌ دینی‌ درح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ایران‌‌ ب‍ا ذک‍رآرایی‌ ازم‍ح‍اک‍م‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ درت‍ق‍سیم‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ ایران،ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ش‍هیدی