بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی

200,000 تومان

book-preview

 

کتاب حاضر قسمتی از نوشته‌های اقتصادی متفکر شهید مرتضی مطهری است. برای تنظیم این کتاب پس از مطالعۀ کلیۀ نوشته‌های اقتصادی او معلوم شد که به طور کلی این نوشته‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند. قسمتی که از نظر منطقی دارای ارتباط و نظم معینی نسبت به یکدیگر بوده و اگرچه در یک مجموعه و به صورت کتاب واحدی تدوین نگردیده‌اند، ولی با مطالعۀ آنها کاملا معلوم است که اجزاء مرتبط کل معینی می‌باشند. قسمت دیگر رساله‌های گوناگون و یادداشت‌های متفرقه در موضوعات مختلف اقتصادی است. در بخش دوم تنها بحث «بیمه» به صورت سخنرانی در انجمن پزشکان بوده که از نوار استخراج شده است؛ بنابراین کتاب حاضر نیز بر همین اساس دارای دو بخش است.
در مقدمه مناسب دیده شد که برای آشنایی با نظرگاه کلی مرتضی مطهری در زمینۀ مسائل اجتماعی ـ اقتصادی به ذکر گزیده‌ای از یادداشت‌های وی دربارۀ عدالت اجتماعی به عنوان «مقدمۀ مؤلف» پرداخته شود.
در تنظیم کتاب مطالبی به صورت پاورقی یا بعضا در متن از سوی ناشر اضافه گردیده است که در همه جا داخل کروشه قرار گرفته است. خود این اضافات حتی‌المقدور از دیگر نوشته‌های مطهری نقل گردیده و یا احیانا ذکر مآخذ و نقل مدارک کتاب بوده است؛ و به هر حال سخنی که دربارۀ مجموع آنها می‌توان گفت اینکه واقعا جنبۀ توضیحی داشته و هیچگونه اضافه‌ای بر مطلب وی محسوب نمی‌گردند، به‌طوری‌که خواننده با حذف تمامی آنها نیز چیزی از اصل بحث را از دست نداده و فقط جنبۀ سهولت در فهم مطالب را دارا است.
نکتۀ دیگر اینکه تنظیم مطالب از لحاظ تقدم و تأخر نیز به‌طور‌کلی با بهره‌گیری از فهرستی که مرتضی مطهری در ضمن یادداشت مختصری در چهار صفحه به نام «یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام» نگاشته‌ است، تهیه شده و بر آن منطبق است؛ یادداشت مزبور در آخر کتاب آمده است.
در صفحات پایانی کتاب نیز به عنوان نمونه چند صفحه از نسخۀ اصلی به خط وی کلیشه شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مرتضی مطهری

محل نشر

تهران

ناشر

ح‍ک‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1361

تعداد صفحه

۴۱۸

فیپا

مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1361، 418 صفحه.