ال‍ت‍ک‍فیر بین‌ ال‍دین‌ و ال‍سیاس‍ه‌

26,000 تومان

book-preview

 

ش‍ام‍ل‌: ت‍ک‍فیر و ح‍س‍ب‍ه‌، اب‍ن‌ ح‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ح‍ن‍ت‌ و خ‍ل‍ق‌ ق‍رآن‌، ت‍ک‍فیر اح‍م‍د خ‍زاعی‌، ح‍لاج‌، ام‍ام‌ طب‍ری‌ و اب‍ن‌ رش‍د

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد یونس

محل نشر

قاهره

ناشر

م‍رک‍ز ال‍ق‍اه‍ره‌ ل‍دراسات‌ ح‍ق‍وق‌ الان‍س‍ان‌

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

107

فیپا

یون‍س، م‍ح‍م‍د، ال‍ت‍ک‍فیر بین‌ ال‍دین‌ و ال‍سیاس‍ه‌، ق‍اه‍ره، م‍رک‍ز ال‍ق‍اه‍ره‌ ل‍دراسات‌ ح‍ق‍وق‌ الان‍س‍ان‌، ۱۳۷۸، ۱۰۷ صفحه.