أح‍ک‍ام‌ الأح‍وال‌ ال‍ش‍خ‍صیه‌ ل‍ل‍م‍س‍ل‍مین‌ فی‌ ال‍غ‍رب

100,000 تومان

book-preview

 

این‌ ک‍ت‍اب‌ در اص‍ل‌ رس‍ال‍ه‌ دک‍ت‍ری‌ ن‍ویس‍ن‍ده‌ اس‍ت‌.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

س‍ال‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍نی ال‍راف‍عی

محل نشر

بیروت

ناشر

دار إب‍ن‌ ح‍زم‌

تاریخ نشر

2002م

تعداد صفحه

648

فیپا

ال‍راف‍عی، س‍ال‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍نی، أح‍ک‍ام‌ ألاح‍وال‌ ال‍ش‍خ‍صیه‌ ل‍ل‍م‍س‍ل‍مین‌ فی‌ ال‍غ‍رب، بیروت‌، دار إب‍ن‌ ح‍زم‌، 2002م، ۶۴۸ صفحه.