آسیب شناسی علوم سیاسی در حوزه تفکرات شیعی

این کتاب چاپ نشده است ولی به صورت جزوه موجود است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی میر موسوی و صادق حقیقت

فیپا

علی میر موسوی و صادق حقیقت، آسیب شناسی علوم سیاسی در حوزه تفکرات شیعی، این کتاب چاپ نشده است.