بشیر: تاریخ‌ نگاری‌ صدراسلام‌ [منبع‌ الکترونیکی‌ (CD)]

50,000 تومان

این‌ نرم‌افزار حاوی‌ برنامه‌ های‌ زیر می‌ باشد:
۱. تاریخ‌ نگاری‌ صدر اسلام‌ که‌ شامل‌ تاریخ‌ پیش‌ از بعثت‌، بعثت‌ تا هجرت‌ و هجرت‌ تا رحلت‌ رسول‌ اکرم‌ در قالب ‌۲۳ فصل‌ اصلی‌  ۲. اسناد صدر اسلام‌ مشتمل‌ بر برنامه‌ ها و پیمان‌ ها  ۳. زندگینامه ‌۴۰۰ تن‌ از اشخاص‌ دوران‌ صدراسلام‌  ۴. معرفی‌ اماکن‌ نامبرده‌ شده‌ در تاریخ‌ صدر اسلام‌ به‌ همراه‌ نقشه ‌۵. معرفی‌ قبایل‌ نامبرده‌ شده‌ در تاریخ‌ صدر اسلام‌ به‌ همراه‌ نقشه  ‌۶. سرگذشت‌ و بیان‌ غزوات‌ و سریه‌ ها   ۷. داستان‌ های‌ آموزنده‌ از جنگ‌ های‌ صدراسلام‌   ۸. معرفی‌ مهمترین‌ کتابهای‌ تاریخی‌ به‌ انضمام‌ معرفی‌ مولفین  ‌۹. معرفی ‌مساجد مهم‌ مکه‌ و مدینه  ‌۱۰. معرفی‌ کشورهایی‌ که‌ جمعیتی‌ از مسلمانان‌ را دارا می‌باشند به‌ همراه‌ نقشه  ‌۱۱. مشتمل‌ بر چندین‌ مولودی‌ و تواشیح‌ زیبا در مدح‌ پیامبر.

توضیحات تکمیلی

ناشر

بنیاد علوم‌ معارف‌ اسلامی‌

فیپا

بشیر: تاریخ‌ نگاری‌ صدراسلام‌ [منبع‌ الکترونیکی‌ (CD)]. بنیاد علوم‌ معارف‌ اسلامی‌: [تهران‌، بی‌ تا].