ادیان‌ و م‍ذاه‍ب‌ در ف‍ارس‌

31,000 تومان

از ظه‍ور اس‍لام‌ ت‍ا پ‍ایان‌ ع‍ص‍ر س‍ل‍ج‍وقیان‌

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مصطفی ندیم

محل نشر

تهران

ناشر

بنیاد فارس‌ شناسی‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

154

فیپا

ن‍دیم، م‍ص‍طفی، ادیان‌ و م‍ذاه‍ب‌ در ف‍ارس‌: از ظه‍ور اس‍لام‌ ت‍ا پ‍ایان‌ ع‍ص‍ر س‍ل‍ج‍وقیان‌، شیراز، ب‍نیاد ف‍ارس‌ ش‍ن‍اسی‌، ۱۳۸۲، ۱۵۴ صفحه.