گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه

250,000 تومان

book-preview

 

این‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ “گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه، مص‍طفی‌ م‍ل‍کیان‌ و …” در ق‍م‌ ت‍وس‍ط دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

از طرح مباحث فلسفه های مضاف به یک رشته علمی، زمان چندانی نمی گذرد؛ ولی در همین مدت، توجه فراوانی به آن شده است. فلسفه های مضاف از جمله علوم درجه دومند که با نگاه بیرونی به مجموعه داده های علم و کار عالمان آن می نگرند و به بررسی آنها می پردازند و رشته علمی مورد نظر را چونان پدیده ای بر می رسند و مورد مطالعه قرار می دهند. کتاب حاضر “گفت و گو های فلسفه فقه”  کتابی است که به بحث در مورد یکی از فلسفه های مضاف، یعنی فلسفه فقه می پردازد و حاصل نشست ها و بحث هایی با اساتید حوزه و دانشگاه است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ع‍لی‌ ع‍اب‍دی‌ ش‍اه‍رودی‌ … و دیگ‍ران‌

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

232

فیپا

ع‍لی‌ ع‍اب‍دی‌ ش‍اه‍رودی‌ … و دیگ‍ران‌، گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب ‌ق‍م‌، ۱۳۸۰، ۲۳۲ صفحه.